Черепно-мозъчните травми (ЧМТ) включват увреждания на меките тъкани на главата, черепните кости, мозъчните обвивки и главния мозък, които са резултат от въздействието на външен фактор. Те са заболяване с висока честота, инвалидизация и смъртност и представляват световен социален и здравен проблем.


Описания на черепно-мозъчните травми се откриват още от ранния период от развитието на човешката цивилизация, а хирургичните манипулации по главата са едни от най- старите, за които има запазени доказателства. За подобряването на диагностиката, изясняването на клиничната картина и развиването на методите на лечение във времето са допринесли редица автори.

Черепно-мозъчните травми са най-чести в младата възраст (16-45 години) и могат да възникнат по различен механизъм (удар, падане, и др.) и при различни условия (битови, при спортуване, пътно-транспортни произшествия, промишлени злополуки и др.).

Класификация на черепно-мозъчните травми.
Класифицирането на ЧМТ включва няколко основни принципа:
- Вид на увреждащия фактор
- Цялост на меките тъкани на главата
- Тежест на клиничното състояние
- Находка от образните изследвания
Комбинираната ЧМТ е резултат от наличието на повече от един увреждащ фактор.
Съчетаната ЧМТ включва освен травмата на главата и травма на други части от тялото.
В хода на протичане на ЧМТ и на възстановителния период от нея е възможно да възникнат усложнения, които най- общо според момента на поява се означават като ранни и късни.

Диагностика на черепно-мозъчните травми.

В хода на диагностичния процес след травма на главата последователно се провеждат:
- Оглед на меките тъкани на главата за наличие на контузия с болезненост, оток, подкожно кръвонасядане, охлузване, рана
- Преценка на нивото на съзнание и евентуална загуба на съзнание, непълен или непоследователен спомен за травмата
- Детайлен неврологичен преглед и оценка на зениците (размер, симетрия, реакция на светлина)
-Рентгенографии на черепа в прицелни проекции
- Компютърна томография (КТ) или ядрено- магнитен резонанс (ЯМР)
Наличието на алкохолна интоксикация или прием на психоактивни вещества затруднява диагностиката на ЧМТ, провеждането на коректно лечение и повлиява изхода от нея.

Нашите препоръки при черепно-мозъчните травми.
При травма на главата и
- Главоболие след нея, или
- Настъпване на сънливост, или
- Гадене и повръщане, или
- Слабост на някой от крайниците, или
- Гърчове, или
- Промени в поведението
Посетете лекар!

ЛЮБОПИТНО
През 1974г. G. Teasdale и B. Jennett предлагат неврологична скала за оценка на нивото на съзнание, която впоследствие се превръща в златен стандарт при клиничната преценка на тежестта на ЧМТ.

Скалата отразява три показателя - отваряне на очите, моторен отговор и вербален отговор; при общ сбор 3-15т.


Отваряне на очите   
Спонтанно- 4т  
На повикване- 3т   
На болка- 2т   
Няма отговор- 1т   

Моторен отговор  
Изпълнява нареждания- 6т   
Локализира болка- 5т   
Отдръпва при болка- 4т   
Абнормна флексия- 3т   
Абнормна екстензия- 2т  
Няма отговор- 1т

Вербален отговор
Ориентиран- 5т
Объркан- 4т
Неадекватен- 3т
Неразбираем- 2т
Няма отговор- 1т