Ритъмни и проводни нарушения се изразяват в различни видове аритмии, нарушения на нормалния сърдечен ритъм с различна генеза. Основният симптом на аримиите е сърцебиене или забавен пулс. Бързото диагностициране с ЕКГ, мониториране на сърдечната дейност, извършването на трансторакала и трансезофагеална ехокардиграфия и навременното конвертиране на ритъма са изключително важни с оглед животозастращаващите аритмии и ритъмната сърдечна смърт.