Чл.-кор. проф. Николай Габровски беше изслушван на заседание на Комисията по здравеопазване към Народното събрание, проведено на 22.02.2024, качеството му на главен координатор на Експертния съвет по медицинска специалност „Неврохирургия“ към министъра на здравеопазването.
Изслушването беше относно прилагането на утвърдения медицински стандарт „Неврохирургия“ и назначаването на компютъртомографски и магнитнорезонансни изследвания с цел диагностика и лечение. 

    Проф. Габровски подробно обясни развитието и прилагането на утвърдения медицински стандарт „Неврохирургия“ и даде пояснения по теми като:

  • Общи и Специализирани правила за добра медицинска практика
  • Продължаващо медицинско обучение (и продължаващо професионално развитие).

С цялото изказване на проф. Н. Габровски, касаещо медицинските стандарти и продължаващото медицинско обучение може да се запознаете тук:

ВИДЕО 1

По време на заседанието на Комисията по здравеопазване, на което участваше и г-жа Ани Стоянова, беше дискутиран и „случаят Даная“.  

Чл.-кор. проф. Николай Габровски представи резултатите от извършените по случая 12 подробни проверки в университетска болница „Пирогов“. Той дискутира в подробности и някои важни въпроси като:

  • Необходимо ли е било да се направи скенер при първото посещение (28.04.2023)?
  • Имало ли е причини за хоспитализация при първото посещение (28.04.2023)?
  • Търсена ли е медицинска помощ в болница „Пирогов“ и правени ли са консултации в друго лечебно заведение в интервала 28.04-05.05.2023 г.?
  • Възможно ли е да има връзка между нискоенергийната травма в тилната област от 27.04.2023 и малкия, челен хематом установен при хоспитализацията на 05.05.2023 (8 дни по-късно)?
     

С цялото изказване на проф. Н. Габровски, касаещо пътят на пациента в конкретния случай, може да се запознаете тук:

ВИДЕО 2
 

В края на обсъждането по тази точка от заседанието на Комисията по здравеопазване към Народното събрание, проф. Н. Габровски отговори на задавани от народните представители въпроси.

ВИДЕО 3

Здравна комисия 22.02.2024 - част 1Здравна комисия 22.02.2024 - част 2Здравна комисия 22.02.2024 - част 3