Петдневното практическо и теоретично обучение на работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната, в т. ч. лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, парамедици и шофьори на линейки, се провежда в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. В програмата са включени теоретични лекции за приложение на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възрасти др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще получат близо 7000 души, работещи в системата на спешната медицинска помощ у нас. Веднага след екипите на центровете за спешна помощ курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

На проведена анонимна анкета 71% от работещите в центровете за спешна медицинска помощ и филиалите към тях определят като „много добра“ практическата насоченост на обученията по програмата ПУЛСС. Голям екип медици от болница „Пирогов“ води лекции по различни специалности, част от които – д-р Диана Димитрова – ръководител на Мултипрофилно спешно отделение, проф. Стоян Миланов – началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение, доц. Петър Атанасов – началник на Клиника по вътрешни болести, доц. Маргарита Гешева  - началник на Клиника по токсикология, проф. Мария Миланова – ръководител на Клиника по кардиология, доц. Мария Димитрова – завеждащ отделение по нервни болести, проф. Диян Енчев – началник на Клиника по ортопедия и травматология, доц. Ирен Цочева – ръководител на отделение по Педиатрия и редица други.