• Първичен сухожилен шев
  • Двуетапна сухожилна пластика
  • Сухожилна пластика с междинен присадък
  • Сухожилни транспозиции след нервни парализи
  • Тенодези
  • Постоперативни рехаблитационни, кинезитерапевтични и ерготерапевтични програми