ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

                                                                                  ПОКАНА

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на чл. 37 от Закона за счетоводството и на основание чл.6, ал.2 от  Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, кани всички заинтересовани да подадат оферти за избор на изпълнител при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане с предмет: „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалните и консолидирания годишни финансови отчети за 2023 г. на УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД и дъщерните дружества - СТМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД, МЦ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД  и СМДЛОД „Н.И.ПИРОГОВ” ЕОО.
 

С детайлите на поканата може да се запознаете в приложените файлове: