Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна медицина „Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД осъществява болнична помощ за диагностика и лечение на остри и изострени хронични заболявания, както и състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия и оказване на спешна медицинска помощ по следните основни медицински специалности:

Спешна медицина
Вътрешни болести
Клинична хематология
Нефрология
Гастроентерология
Пневмология и фтизиатрия
Ендокринология и болести на обмяната
Кардиология
Анестезиология и интензивно лечение
Хирургия
Съдова хирургия
Гръдна хирургия
Лицево-челюстна хирургия
Очни болести
Неврохирургия
Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Детска хирургия
Ортопедия и травматология
Урология
Акушерство и гинекология
Ушно-носни-гърлени болести
Педиатрия
Нервни болести
Физикална и рехабилитационна медицина
Клинична лаборатория
Клинична имунология
Образна диагностика
Съдебна медицина
Обща и клинична патология
Микробиология
Трансфузионна хематология
Кожни и венерически болести
Клинична алергология
Клинична токсикология
Психиатрия
Медицина на бедствените ситуации

 

В УМБАЛСМ"Н. И. Пирогов" ЕАД се извършва клинично изпитване на лекарства и медицински консумативи, както и експертиза на неработоспособността, съобразно действащото в страната законодателство.

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна медицина „Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД е университетска болница, в която се осъществява учебно-преподавателска, научна, научно-изследователска дейност в областта на хуманната медицина за лекари и за професионалисти по здравни грижи и асоциираните към тях специалисти.