СТАНОВИЩЕ

                                                                                                  Oт

Комисия, назначена със Заповед № РД-26-2192/14.11.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите началници на клиники в лечебното заведение

 

      Във връзка с информация, разпространявана в интернет пространството относно провеждането на конкурс за заемане на длъжностите началник на клиника/отделение/лаборатория в лечебното заведение, със Заповед № РД-26-1859/27.09.2023 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, комисията по оценяване и класиране на кандидатите информира и припомня:

    Длъжността „началник клиника“ е административна. Резултатите от проведения конкурс не влияят на статута на кандидатите, в качеството им на медицински специалисти и национални консултанти по съответните специалности. Комисията цени високо научния им принос в медицината.

    За позициите, за които не са се явили кандидати или няма избрани такива за заемане на длъжността „началник на клиника“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД ще обяви повторно конкурс, спазвайки изискванията на Кодекса на труда.

    До провеждане на следващия конкурс, настоящите временно изпълняващи длъжността началници, ще продължат да ръководят и администрират поверените им структури в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД.