Във връзка с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание на чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД обявява следните места за длъжност "лекар-специализант"  :

Наименование на специалността                                                                                 Брой

Хирургия - към Клиника по гнойно-септична хирургия -срок до 4 декември, 2023 г.                 4
Анестезиология и интензивно лечение - срок до 4 декември, 2023 г.                 7
Гастроентерология -срок до 4 декември, 2023 г.                 1
Физикална и рехабилитационна медицина - срок до 4 декември, 2023 г.                 1
Нервни болести  - срок до 18.12.2023 г.                 2
Спешна медицинска помощ - срок до 18.12.2023 г.                 1
Операционна и превързочна техника - срок до 18.12.2023 г.                  2

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата.

      Заявление - свободен текст;

      Диплома за завършено висше медицинско образование;

      Автобиография - европейски формат;

      Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последните 6 месеца);

       Копие от лична карта;

       Снимка;

Документите се подават в Отдел „УНД ” на Болницата, от 8,30 до 11,30 ч.

Контакти:

тел. 02/9154 400

und@pirogov.bg