Във връзка с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание на чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД обявява следните места за длъжност „лекар–специализант” :

Наименование на специалността

         Брой

Неврохирургия - срок за подаване на документи до 29 септември                2
Хирургия                3

Гръдна хирургия

               3

  Необходими документи за кандидатстване:
      Заявление - свободен текст;

      Диплома за завършено висше медицинско образование;

      Автобиография - европейски формат;

      Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последните 6 месеца);

       Копие от лична карта;

       Снимка;

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата : до 8 септември, 2022 г.

Документите се подават в Отдел „НДСК ” на Болницата, от 8,30 до 11,30 ч.

Контакти:

Тел. 02/9154 400

und@pirogov.bg

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия.