Във връзка с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.  на Министерство на Здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание на чл. 17, ал. 1 от същата наредба, УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД обявява следните места за длъжност "лекар-специализант"  и "медицинска сестра - специализант":

Наименование на специалността                                                                                 Брой

Обща и клинична патология - срок за подаване на документи до 4 февруари, 2023 г.,                1
Лицево-челюстна хирургия - срок за подаване на документи до 4 февруари, 2023 г.,                2
Ортопедия и травматология - срок за подаване на документи до  2 март, 2023 г. - за кандидатите по тази специалност се изисква допълнително мотивационно писмо на български и на английски език                3
Кардиология - срок за подаване на документи до  16 февруари, 2023 г.                2
Ортопедия и травматология за Клиника по детска ортопедия и травматология - срок за подаване на документи до  16 февруари, 2023 г.  
Трансфузионна хематалогия - срок за подаване на документи до 16 февруари, 2023 г.              2
Педиатрия - срок за подаване на документи до 16 февруари, 2023 г.              1
УНГ болести - срок за подаване на документи до 16 февруари, 2023 г.              2
Анестезиология и интензивни грижи - срок за подаване на документи до 16 февруари, 2023 г.              2

Документите ще се приемат в срок до един месец от датата на обявяване на местата.

      Заявление - свободен текст;

      Диплома за завършено висше медицинско образование;

      Автобиография - европейски формат;

      Удостоверение от членство в съсловна организация (актуално от последните 6 месеца);

       Копие от лична карта;

       Снимка;

Документите се подават в Отдел „НДСК ” на Болницата, от 8,30 до 11,30 ч.

Контакти:

тел. 02/9154 400

und@pirogov.bg