Професионално направление: Медицина

Научна специалност: Обща хирургия

Научен ръководител: доц. д-р Юлий Манолов Ванев,дм

Първично научно звено: Специализиран хирургичен комплекс