Процедура за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на д-р Виктор Рангелов Спасов:

Научна специалност : Ортопедия и травматология

Професионално направление : Медицина

Област на Висшето образование : Здравеопазване и спорт