УТВЪРДИЛ ПРОТОКОЛА:

                                                                                   

                                                                                    ..........................................

                                                                                    Д-р Валентин Димитров

                                                                                    Изпълнителен директор

                                                                                    на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД

                                                                                                                 

 

ПРОТОКОЛ

От проведен търг с тайно наддаване, открит с Решение №РД-26-2084/05.10.2022 г. на изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Н. И. Пирогов“ ЕАД (УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД) за отдаване под наем на имот– част от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, с административен адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, представляващ Сграда със ЗП 330 кв.м., състояща се от: зала за хранене, сървърно помещение, пет броя тоалетни за клиенти, бар, каса, разливна, кухня, миялно, помещение хладилници, дватермофора, гардеробна за служители с тоалетна и баня; Вътрешен двор към сградата със ЗП 61,30 кв.м., с общо РЗП 391,30 кв.м., на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предпрития.

На 21.10.2022 г., от10:00 часа, в сградата на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, находяща се в гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, в заседателната зала на ет. 2, в изпълнение на Заповед № РД-26-2196/21.10.2022 г. на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател:

Теодора Христова – юрисконсулт в отдел „Правен“на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД;

Членове:

Радка Бояджиева – счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен“ на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД;

Стоян Кючуков –експерт, инвеститорски контрол  в отдел „Управление на недвижимата собственост и строителство“,

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите заявления за участие в обявения търг с тайно наддаване с цитирания по-горе предмет.

След като се запознаха със списъка на участниците, подали заявления за участие в търга с тайно наддаване,председателят и членовете на комисията попълниха декларации за липса на свързаност с кандидат в търга, на основание §1, т. 3 допълнителните разпоредби (ДР) от Данъчно-процесуалния кодекс и §1. от ДР на Търговския закон.

Заседанието бе открито с прочитане на заповедта от председателя.

На заседанието не присъстваха представители на участника.

В обявения срок за получаване на заявления за участие в търга, е подадена една оферта с вх. № РД-44-5871/19.10.2022 г., в 14:13 ч. от „КА 2018“ ЕООД, гр. София.

Предвид възможността, предвидена в т. 3 от Раздел VII. от тръжната документация, на основание т. 7 от Приложение № 1 къмчл. 29, ал. 2 от ППЗПП търгът може да се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие, поради което комисията продължи своята работа по допускане на кандидата до участие.

ПЪРВИ ЕТАП: допускане на кандидата до участие:

Офертата на„КА 2018“ ЕООД е подадена в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата.В него се установи наличието на отделен,запечатан, непрозрачени с ненарушена цялост плик с надпис: „Предлагана цена”.

При прегледа на документите на„КА 2018“ ЕООД, с ЕИК: 175251811, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Проф. Асен Киселинчев“ № 48, представлявано от Камелия Пенкова – управител, комисията установи, участникът е представил следните документи:

Вид на документа

да/не

Форма на документа

1.

Приложение № 1–Заявление за участие в търга (пообразец)

да

оригинал

2.

Приложение№ 3 –декларация за липса на основания за отстраняване

да

оригинал

3.

Приложение № 4 –декларация за липса на свързаност по смисъла на § 1, т.3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

да

оригинал

4.

Приложение№ 5 –декларация за приемане на условията на проекта на договора

да

оригинал

5.

Приложение № 6 –декларация за огледнаобекта

да

оригинал

6.

Документ, издаденототдел „Финансово-счетоводен“ наУМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД за липса на финансови задължения към лечебното заведение

да

оригинал

7.

Удостоверение за наличие или липса на задължения на кандидата към държавата по чл.87, ал.6, във връзка с чл.162, ал.2 ДОПК (оригинали заверено копие)

да

оригинал

8.

Удостоверение за наличие или липса на задължения на кандидата към общината по чл.87, ал.6, във връзка с чл.162, ал.2 ДОПК (оригиналили заверено копие)

да

оригинал

9.

Документ за внесен депозит за участие в търга (оригинал)

да

оригинал

10.

Копие от документ за закупени тръжни книжа. Сумата не подлежи на връщане независимо от резултатите на търга

да

копие

11.

Свидетелство за съдимост

да

оригинал

12.

Преференциална програма за обслужване на лекарите, медицинския персонал и останаите  служители на лечебното заведение, с включена отстъпка минимум от 15 % (петнадесет процента) от цените на храни и напитки в кафенето и ресторанта

да

оригинал

 

Участникът е представил удостоверения за липса на задължения към държавата, общината и към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и всички изискуеми документи. Предложил е Преференциалнапрограма за обслужваненалекарите, медицинскияперсонал и останалитеслужителиналечебнотозаведение, с включенаотстъпкаот 15 % (петнадесетпроцента) от ценитенахрани и напитки в кафенето и ресторанта.

При детайлното разглеждане на горепосочените документи,сеустанови, чеучастникът е представилвсичкидокументи, изискванисъгласноусловиятанатръжнатадокументация и изискваниятанат. 6 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), порадикоетоКомисиятагодопускадоучастие в търга.

След констатациите по-горе, комисиятапристъпикъмразглежданенаценовотопредложение на участника.

ВТОРИ ЕТАП: отваряне на плик „Ценовопредложение”

Комисията пристъпи към отварянето на плик „Предлаганацена” на„КА 2018“ ЕООД при начална тръжна цена от 6 160,00. (шестхилядисто и шестдесет лва и нула стотинки) с ДДС. При отварянето на плик „Ценовопредложение” на участника „КА 2018“ ЕООД,се установи, че е подадено ценово предложение по образец(Приложение № 2). Предлаганата от „КА 2018“ ЕООД месечна наемна цена, е в размер на 6 200,00 лв. (шестхиляди и двеста лева и нула стотинки) с ДДС, която е по-висока от обявената начална тръжна цена за имота.Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.

ТРЕТИ ЕТАП: обсъждане, оценка и класиране на офертите

Съобразно критерия за предложена най-висока цена и предвид изложените по-горе констатации, на основание т. 12 от Раздел III. от тръжната документация за участие в търга с тайно наддаване и т. 7 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, комисията обяви следното класиране:

  1. За имот – част от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, с административен адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21,представляващ Сграда със ЗП 330 кв.м., състояща се от: зала за хранене, сървърно помещение, пет броя тоалетни за клиенти, бар, каса, разливна, кухня, миялно, помещение хладилници, два термофора, гардеробна за служители с тоалетна и баня; Вътрешен двор към сградата със ЗП 61,30 кв.м., с общо РЗП 391,30 кв.м. – „КА 2018“ ЕООД, с предложена цена 6 200,00 лв. (шестхилядии двесталева и нула стотинки) с ДДС.

Възоснова на обсъждането, оценката и класирането на офертите, комисията предлага на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД да издаде на основание т. 1 от РазделVIII. oт одобрената документация за участие в търга, заповед за класиране на участника в търга за отдаване под наем наобекта.

Комисията предлага на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД да сключи договор,на основание чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, със спечелилия търга участник„КА 2018“ ЕООД, с ЕИК:175251811, подал заявление за участие с вх. № РД-44-5871/19.10.2022 г., в 14:13 ч., с предложена месечна наемна цена в размер на6 200,00 лв. (шестхилядии двесталева и нула стотинки) с ДДС.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията, съгласно т. 4 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, в два еднообразни екземпляра. Комисията предаде на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД за утвърждаване протокола, ведно с постъпилото предложение.

 

 

Председател: .....................................

                        /Теодора Христова/

 

Членове:      

......................................

                        /Радка Бояджиева/

 

......................................

/Стоян Кючуков/