проф. д-р Владислав Христов Христов, д.м.

Началник на Клиника по хирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

проф. д-р Владислав Христов е водещ специалист в областта на коремната и спешната хирургия. Той е сред лекарите, които успешно прилагат най-съвременните методи и подходи при оперативното лечение на панкреаса, рак на дебелото и правото черво и неговите усложнения, заболяванията на жлъчно-чернодробната система, реконструктивни операции на жлъчните пътища, рак на стамаха и други.

Основоположник е на лечението на трудно заздравяващите рани и на обучението на медицински кадри от тази сфера в България.
За да достигне нивото, което притежава днес и, което предава на колегите си, проф. Владислав Христов изминава цялата йерархична стълбица в професионалното си развитие в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 1986 г. започва работа като ординатор в Четвърта хирургична клиника. От 1989 г. е „Асистент” и последователно е повишен до „Главен асистент” през 1993 г.
Защитава дисертация на тема „Обструктивно - иктеричен синдром в условия на спешност”за придобиване на научна и образователна степен „Доктор” през през 2000 г.
След редовни заседания на Научния съвет е избран за „Доцент” през 2003 г. и за „Професор” през 2013 г. към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
През 2003 г. придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт” във Вликотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".
Специализирал е многократно в Германия, Англия, Швеция и Франция.
Има над 120 публикации и монографии в български и чужди водещи медицински издания и учебници.
От 2000 г. е съосновател и председател на Българската асоциация за лечение на рани, която е приета през 2007 г. за член на Европейската асоциация за лечение на рани.
Публикува и разпространява опита и стандартите на Европейската асоциация за лечение на рани в България, както и собствени проучвания по тази тема. Създал и провел модули за обучение на специалисти в областта на лечение на трудно заздравяващи рани.
Научните му интереси са в областта на спешната хирургия, колопроктология, хирургия на панкреас, реконструктивните операции на жлъчните пътища, хирургичната жълтеница и „отворения” корем при многократни хирургични операции.
Член на Българското хирургично дружество и на Европейската асоциация за лечение на рани.
Отличен е като „Най-добър лекар” в областта на хирургията, в едноименната кампания на Дарик радио „Best doctors”, в рамките на която, лекари номинират колеги от своята специалност.