ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

ПОКАНА

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

В изпълнение на чл. 37 от Закона за счетоводството и писмо с вх. №РД-44-5803/17.10.22 г.от д-р Александър Златанов – Заместник-министър на здравеопазването, и въз основа на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятиеУМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД, кани всички заинтересовани да подадат оферти за избор на изпълнител при условията и реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане с предмет: „Избор на регистриран одитор за извършване на независимфинансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандартинаиндивидуалните и консолидирания годишни финансови отчети за 2022 г. на УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД и дъщерните дружества - СТМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД, МЦ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД  и СМДЛОД „Н.И.ПИРОГОВ” ЕООД

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ :

 

 1. До участие се допускат всички физически и/или юридически лица, регистрирани, като одитори по реда на действащото законодателство с минимум 5-годишен опит, с представени следните документи:
 1. Удостоверение от НАП за липса на задължения.
 2. Застраховка „професионална отговорност“ на дипломираните одитори.
 3. Удостоверение от КПРНО за регистрация.
 4. Копие от дипломите за ДЕС.
 5. Референции /ако има такива/.

 

 

 1. Постъпилите оферти трябва да съдържат:

 

 1. Обща цена без ДДС и с ДДС в български лева, за проверка и заверка на  индивидуален ГФОза 2022г.на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД и за консолидиран ГФО за 2022г. на групата УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД.
 2. Ценабез ДДС и с ДДС в български леваза заверка на годишните финансови отчети за 2022г. на дъщерните дружества, както следва:за МЦ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД,СТМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД и „СМДЛОД Н.И.ПИРОГОВ” ЕООД.
 3. Срок за изпълнение – включва срок за издаване на одиторски доклад за индивидуален ГФО на дружеството - майка и самостоятелни отчети на дъщерните дружества и срок за издаване на одиторски доклад за консолидирания финансов отчет на Групата.
 4. Срок на валидност на офертата– в календарни дни.
 5. Размер на авансово плащане.

 

Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допускани до класиране. На първо място ще бъде класирана офертата с най –добри показатели за изпълнение на горните изисквания.

 

Офертите следва да постъпят  в писмен вид в деловодството на лечебното заведение в запечатани непрозрачни пликове в срок до 16.00ч. на 01.11.2022г.

 

Лице за контакт: г-жа Недялка Данова - главен счетоводител на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД – тел: 02 9154 243.

 

                                               

……………………………………

Д-Р ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД