ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА


Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Решение № РД-16-286/22.10.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов, дм - министър на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата в УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД , и въз основа на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, кани всички заинтересовани да подадат оферти за избор на изпълнител при условията и реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане с предмет: „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти  на годишния финансов отчет за 2020г./съответно индивидуален и консолидиран/ на публичното предприятие Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, гр. София 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ :

До участие се допускат всички физически и /или юридически лица, регистрирани, като одитори по реда на действащото законодателство.

Постъпилите оферти трябва да съдържат:

1.    Обща цена без ДДС и с ДДС в български лева, за проверка и заверка на  индивидуален ГФО за 2020 г. на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД и консолидиран ГФО за 2020г. на групата „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.
2.    Срок за изпълнение – включва срок за издаване на одиторски доклад за индивидуален и консолидиран ГФО  за 2020г. на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД
3.    Срок на валидност на офертата– в календарни дни.
4.    Размер на авансово плащане.

Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допускани до класиране. На първо място ще бъде класирана офертата с най – добри показатели за изпълнение на горните изисквания.

Офертите следва да постъпят  в писмен вид в деловодството на лечебното заведение в запечатани непрозрачни пликове в срок до 16.00ч. на  22.01.2021г.

Лице за контакт: г-жа Анна Григорова - главен счетоводител на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД – тел: 02 9154 243.