ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Решение по протокол № РД-16-286/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата в „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, във връзка списмо, изх. № 26-00-2960/17.09.2021 г. на заместник- министъра на здравеопазването и въз основа на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, кани всички заинтересовани да подадат оферти за избор на изпълнител при условията и реда на чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане с предмет: „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалните и консолидирания годишни финансови отчети  за 2021 г. на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД и дъщерните дружества - СТМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД, МЦ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД и СМДЛОД „Н.И.ПИРОГОВ” ЕООД

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ :

До участие се допускат всички физически и/или юридически лица, регистрирани, като одитори по реда на действащото законодателство.

Постъпилите оферти трябва да съдържат:

  1. Обща цена без ДДС и с ДДС в български лева, за проверка и заверка на  индивидуален ГФО за 2021 г. на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД и за консолидиран ГФО за 2021 г. на групата „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД.
  2. Цена без ДДС и с ДДС в български лева за заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на дъщерните дружества, както следва: за МЦ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД, СТМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД и „СМДЛОД Н.И.ПИРОГОВ” ЕООД.
  3. Срок за изпълнение – включва срок за издаване на одиторски доклад за индивидуален ГФО на дружеството - майка и самостоятелни отчети на дъщерните дружества и срок за издаване на одиторски доклад за консолидирания финансов отчет на Групата.
  4. Срок на валидност на офертата – в календарни дни.
  5. Размер на авансово плащане.

Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допускани до класиране. На първо място ще бъде класирана офертата с най – добри показатели и най- ниска цена за изпълнение на горните изисквания.

Офертите следва да постъпят  в писмен вид в деловодството на лечебното заведение в запечатани непрозрачни пликове в срок до 15 работни дни от публикуване на поканата на електронната страница на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД.

Лице за контакт: г-жа Елена Василева Асенова – зам. главен счетоводител в отдел „Финансово - счетоводен“  на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД – телефон за контакт: 02 9154 237.

Документи

Покана одитор