1. Практично обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти от ФОЗ на МУ-София по професионално направление „Обществено здраве и здравен мениджмънт”
2. Преддипломен стаж на студенти от ФОЗ на МУ – София по професионално направление „ Управление на здравните грижи”
3. Практично обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „здравни грижи” на образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността „медицинска сестра”.

4. Практично обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „здравни грижи” на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите: медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор.

5. Практично обучение  на студенти по специалностите медицинска рехабилитация, ерготерапия, кинезитерапия за образователно-квалификационна степен „бакалавър”
.
6. Практично обучение на специализанти по Наредба № 34 / 29.12.2006 г. на МЗ за лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „професионален бакалавър” по направление „Здравни грижи” по две специалности за медицински сестри: Анестезиология и интензивни грижи и Операционна и превързочна техника.