ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯДО

ПРОФ. Д-Р МИЛАН МИЛАНОВ

УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

бул. Ген. Тотлебен 21

1606 СофияОтносно: Жалба № 1029/21.02.2013 г. до омбудсмана на Република БългарияУВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИЛАНОВ,

Благодаря Ви за изпратеното до мен протестно писмо от ръководството, съветана директорите и медицинския и немедицински персонал в Университетската многопрофилна болница за лечение и спешна медицинска помощ Н. И. Пирогов, подписано от публично известни специалисти в областта на медицината.

В писмото изразявате недоволство от налагане на лимити за извършването на основни медицински дейности, което води до ограничаване достъпа на гражданите до безотказна здравна помощ, предвид функциите на здравното заведение, до ограничения и невъзможност за лечение на спешно болни пациенти, особено на деца, както и до съкращение на персонал.

Силно съм обезпокоен от недоволството на лекарите и ситуацията, пред кoято са изправени болничните заведения, предвид поставените пред тях ограничения и намалени финансови средства. Притеснения и недоволство, свързани с методиката за разпределение на средствата на лечебните заведения и с определянето на прогнозни обеми дейност в болничната медицинска помощ, изразиха и много други медицински специалисти.

Бих искал да изразя принципната си позиция, че както действащата нормативна уредба и инициативите за промени в нея, така и практиките в областта на здравеопазването, трябва да бъдат подлагани на непрекъснат и задълбочен анализ затова какво въздействие оказват върху правата на пациентите, за да не се допусне тяхното накърняване. В случая възприетият начин на финансиране може да наруши нормалното функциониране на лечебните заведения и да доведе до ограничаване на достъпа до здравни услуги. Предпоставя се влошаване качеството на услугите, поставя се под риск опазването на човешкото здраве и ограничаване правото на гражданите на избор на лечебно заведение. Съгласен съм, че е необходим механизъм за контрол на болничните заведения, с оглед ограничаване на порочните практики по изразходване на средствата. Но в същото време смятам, че това не трябва да се отразява на достъпа на гражданите до качествено медицинско обслужване.

Категоричен съм, че здравето и живота на хората не може и не трябва да бъдат функция от прогнозни обеми на дейност и ограничени бюджети. Във връзка с гореизложеното и предвид моите правомощия се обърнах с препоръка към министъра на здравеопазването да инициира незабавни мерки за преодоляване на създалата се кризисна ситуация, с оглед гарантиране правото на гражданите на медицински грижи.

Разчитам на Вас да информирате колегите си по случая.С УВАЖЕНИЕ,

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ