ДО: ГРАЖДАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

СЪВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

ОМБУДСМАНА НА Р БЪЛГАРИЯ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НЗОК

БЛС

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕДИИТЕ
О Т В О Р Е Н О П Р О Т Е С Т Н О П И С М О

от

РЪКОВОДСТВОТО, СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, НАЧАЛНИК НА КЛИНИКИТЕ, МЕДИЦИНСКИ И

НЕМЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И

СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВУважаеми дами и господа,

Налагането на лимит за извършване на основните медицински дейности на болница Пирогов е в противоречие с конституционното право на всеки гражданин на Република България за достъп до безотказна здравна помощ в избрано от самия него здравно заведение. За пореден път Университетската болница за спешна медицина Н. И. Пирогов се явява категорично в защита на интересите на българските пациенти и здравеопазването срещу безпрецедентния монополистки диктат и своеволия на НЗОК.

По сега определените правила за обем дейност и стойност на разходите за болнична медицинска помощ за 2013 година, приети с решение на Надзорния съвет N9 РД-НС-04-2/14.01.2013 година, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов на 20 февруари 2013 година трябваше да спре приема и лечението на болни най-малко за следващите три месеца. Въпреки безумните рестриктивни лимити, УМБАЛСМ Н. И . Пирогов продължава да извършва и ще извършва дейността си по прием и лечение на пациентите безотказно и в пълен обем 24 часа в денонощието. Финансирането на тази дейност остава отговорност на държавата.

Абсурдно е единствената Университетска болница за спешна медицина в България да бъде ограничавана с обем на дейност при вменени от Закона задължения за безотказност на прием и лечение. Университетската болница за спешна медицина Пирогов е основен стълб на здравеопазването на страната и обект от стратегичското значение за националната сигурност на България, обявен с постановление на Министерския съвет № 181 от 20. 07. 2009 година.

Ако този безотговорен административен акт на ограничение на свободен избор и достъп на пациентите до спешна медицинска помощ стане факт, последствията за здравето на нацията и ситемата на здравеопазването ще бъдат следните:


Ограничения и невъзможност в диагностиката и лечението на спешно болни пациенти, особено деца, с нужда от високоспецализирани дейности, които могат да бъдат извършени единствено в УМБАЛСМ Н. И . Пирогов;

Възникване на конфликт между пациентите и медицинския персонал, поради невъзможност за прием и лечение след надхвърляне на определения наложен лимит от НЗОК;

40% съкращение на персонал и фактическо поставяне на най-голямото здравно заведение в страната в унизително положение, с невъзможност да извършва своите функции и да покрива нуждите на спешния пациент;

Заличване на болницата от Националната здравна карта.


За запазване на нормалния обем на работа, определяме следните искания :

1. Незабавна оставка на председателя на НЗОК д-р Пламен Цеков и целия Надзорен съвет.


Премахване на лимитите за обем и дейност на на УМБАЛСМ Н. И . Пирогов за диагностика и лечение на пациентите, потърсили медицинска помощ в болницата;

Точни и ясни гаранции, че медицинската дейност извършвана от УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ще бъде заплатена в пълен обем, минимум запазвайки параметрите от 2012 година;

Остойностяване и реално заплащане на извършените разходи по диагностика и лечение на амбулаторните спешни пациенти;

Връщане на финансирането на тежко болните интензивни пациенти през Министареството на здравеопазването без рестрикции по отношение на обема и дейността.