Научната дейност се ръководи от научен съвет, който се състои от хабилитирани лица и се назначава от Изпълнителния директор ежегодно на квотен принцип.
Научният съвет обявява конкурси и избира самостоятелно научни кадри в съответствие с действащото законодателство.