Научната дейност се ръководи от научен съвет, който се състои от хабилитирани лица и се назначава от Съвета на директорите ежегодно на квотен принцип.
Научният съвет обявява конкурси и избира самостоятелно научни кадри в съответствие с действащото законодателство.


Научният съвет на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, назначен със Заповед на Изпълнителния директор № РД-26-565/ 05. 04. 2017 г.:


Проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм
Проф. д-р Диян Енчев Малушев, дм
Проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн
Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн
Проф. д-р Иван Георгиев Поромански, дм
Проф. д-р Магдалена Иванова Лесева, дм
Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм
Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дм
Проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн
Проф. д-р Надежда Николова Гаврилова, дм
Проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн
Доц. д-р Олег Георгиев Чолаков, дм
Доц. д-р Антоний Тончев Филипов, дм
Доц. д-р Юлий Манолов Ванев, дм
Доц. д-р Сашо Георгиев Асьов, дм
Доц. д-р Михаил Ивов Рашков, дм
Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров, дм
Доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева, дм
Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, дм
Доц. д-р Мая Георгиева Аргирова, дм
Доц. д-р Валери Стоицев Марияновски, дм