Доц. д-р Анелия Лукова е доктор по медицина от 2009 г. Заема академична длъжност доцент от 2012 г. Има признати специалности по неврология, психиатрия и магистратура по здравен мениджмънт и обществено здраве. Специализирала е във Франция, Швейцария и Люксембург.

АНОТАЦИЯ НА МОНОГРАФИЯТА

МЕНИДЖМЪНТ НА ПСИХИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА В СПЕШНАТА БОЛНИЦА

 

Издателство и производство - София : Изток-Запад, 2021

ISBN - 978-619-01-0926-6

COBISS.BG-ID - 49839624

Наличност в библиотеките

Национална библиотека 'Св. св. Кирил и Методий',София София НБКМ в читалня 1 екз.

 

В монографията са представени някои основни проблеми на мениджмънта на психичните разстройства в спешната болница. Разгледани са съвременните постановки за клиничния мениджмънт и неговите измерения. В контекта на концепцията за управление на заболяването акцентът е поставен върху технологиите в мениджмънта на психичните разстройства в спешната болница. Мисията на лиезон психиатричния модел е съвременен отговор на здравните потребности на пациентите и насочва вектора на медицинските услуги към достъпност и комплексност при решаването на възникналите проблеми.

 

Коментар на рецензенти

В крайна сметка на вниманието на читателя е предложено едно завършено методическо ръководство по Мениджмънт на психичните разстройства в спешната болница. То идва да попълни определена ниша в сравнително небогатия асортимент от литература по този въпрос у нас. Стилът на изложение на текста отразява намерението на автора да свърже научността с достъпността, с което проблемите на психиатричната грижа да достигнат до широк кръг от хора, интересуващи се от лиезон психиатрия. Изданието притежава всички качества на едно съвременно ръководство по клиничен мениджмънт, заради което горещо го препоръчвам.

                                                                        Проф. д-р Е.Шипковенска, дм    

 

Монографията "Мениджмънт на психичните разстройства в спешната болница" е насочена към описание и анализ на актуална съвременна проблематика, касаеща мениджмънта на острите психични разстройства при пациенти със спешна соматична патология с определяне на централната роля и място за внедряване на лиезон психиатричния подход в болнични условия. Собственото проучване върху проблематиката на комплексните психиатрични грижи в спешната болница е еманация на теортичните постановки на монографичния труд и отразява реалностите в една динамична и непредвидима отворена болнична среда, където острите психични разстройства са ежедневие. Епидемиологичните резултати от проучването са впечатляващи, както като брой осъществени консултации/прегледи  - 18377 (големина на контингента), така и като период за наблюдение - 20 годишен. Монографичният труд притежава оригиналност и пълнота на разглеждане по актуална и съвременна  медицинска и социалнозначима тематика. Монографията се базира на собствени авторски научни резултати и се отличава с качествено разработен цялостен и задълбочен анализ на проблематиката на болничния лиезон психиатричен мениджмънт на пациенти със спешни психични разстройства. Всички тези качества превръщат монографията в научна ценност със съществен медицински принос в регионален мащаб, като изразявам своята пълна убеденост, че би предизвикала сериозен отзвук и интерес сред комплекс от лекари и медицински специалисти, имащи отношение към лечението и грижите за пациенти с прояви на остри психични разстройства в спешни болнични условия.

Проф. Д-р Стоян Миланов, д.м.