- Упражнява контрол върху състоянието на болничната хигиена и противоепидемичния режим;

- Приема планове за профилактика на вътреболничните инфекции на основата на извършени проверки и проучвания;

- Анализира заболеваемостта от вътреболнични инфекции;

- Разработва антибиотична политика на лечебното заведение и контролира изпълнението й;

- Контролира регистрацията на вътреболничните инфекции и организира проверки за активното им издирване;

- Разработва програмии за повишаване на кволификацията по вътреболнични инфекции.