- Разработва ежегодно и при необходимост актуализира Есенциалната листа на болницата;

- Разработва единна болнична лекарствена политика и следи за изпълнението й;

- Периодично разглежда проблемите на болничната лекарствена политика и взема решение за отстраняването им.