КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ - Административна процедура

Преди да се пристъпи към преговори с цел сключване на договор за КИ, представител на заявителя подава в деловодството на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ, което задължително съдържа следните реквизити: наименование на изпитването, номер на протокол, Спонсор, ДИО - телефон за връзка и лице, което представлява ДИО, клиника в която ще се провежда КИ;
- кратко описание на КИ (синопсис);
- проект на договор;
- документ за внесена такса.