доц. д-р Маргарита Гешева - Бояджиева, д.м.

Началник клиника

Завършва медицина във ВМИ Пловдив - 1973 г.
Придобива научна степен „Кандидат на медицинските науки” с дисертационен труд “Остри инхалаторни интоксикации с хлор и азотни окиси” - 1982 г. 
Доцент по специалност Клинична токсикология - 2005 г.
Специалности: „Токсикология” - 1983 г., „Клинична токсикология” - 1994 г., „Обществено здраве и здравен мениджмънт” - 2007 г.


Трудов стаж:
Вътрешно отделение на Градска болница – Сопот, 1974 - 1977 г., ординатор;
Секция по клинична токсикология, РНПИСМП “Н. И. Пирогов” София, редовен аспирант, 1977 - 1980 г.
Клиника токсикология на длъжност Научен сътрудник,1982-2005 г.;
Началник Отделение токсикология възрастни, 2005-2011 г.
Началник на Клиниката по токсикология от 2011 г. и до сега.
Член на: БЛС, Асоциация Българска клинична токсикология, Член на управителния съвет, от 2000 г.; Експертен съвет към Национален център по наркотични вещества от 2003 г.; ЕОАТАЕ /Европейска асоциация за лечение на опиева зависимост от 2003 г.; EAPCCT /Европейска асоциация по клинична токсикология от 2004 г.; ERT; Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация – НЦН София; Жури за оценяване и прием на български токсиколози в Европейски дружества. КОРПБЛ към ИАЛ;


Допълнително обучение:
Функционално изследване на дишането към Катедра Пневмология и фтизиатрия
Токсикологични експериментални модели – НЦХМЕХ
Електрокардиография - Катедра пропедевтика
Компютърна грамотност


Езици: немски, руски и английски език.

 


Доц. Гешева е Консултант Републиканска спешна медицинска помощ, Национален консултант по клинична токсикология, Национален консултант по клинична токсикология.


Научна дейност
Научната продукция е свързана с проблемите на острите екзогенни отравяния:
Участие в учебник “Спешна медицинска помощ”;
Участие в съавторство в монографии: “Проучване върху клиничните особености и лечението на острите отравяния с въглероден окис и диметилсулфат”; „Клиникоепидемиологично проучване на острите отравяния с атипични антипсихотична медикаменти”
Призната рационализация в съавторство на тема “Метод за лечение на остри отравяния с въглероден окис чрез хипербарна оксигенация, ноотропни и психоенергетични средства”.
Публикации в български и чуждестранни издания.
Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми у нас и в чужбина.
Рецензент на докторантски труд;
Научен ръководител на докторанти;
Член на Научен съвет на УМБАЛСМ „Пирогов”.


Преподавателска дейност
Хоноруван преподавател, Катедра Вътрешни болести, Медицински Университет, София; 1982 г. и до сега.
Хоноруван преподавател Катедра Спешна медицина; 2012 г. до сега.
Лекции и упражнения със студенти медици пети курс и стажант лекари; Лекции и практически занимания с лекари специализанти: Спешна медицина, Обща медицина, Вътрешни болести, Клинична токсикология – с учебна натовареност – средно годишно над 200 часа.
Лекции върху избрани глави от клиничната токсикология пред общопрактикуващи лекари от страната – Летен медицински университет.
Председател на комисия при провеждане на изпити по Клинична токсикология на лекари за зачисляване и придобиване на специалност.