доц. д-р Юлия Венкова Раденкова - Саева, д.м.

токсиколог

     Образование: 1973г. - Средно образование в 21-во СПУ "Хр. Ботев" – София; 1979г. - Висше образование със специалност МЕДИЦИНА - Медицинска Академия,  София; 1984г. - Специалност хигиена на труда; 1986г. - Специалност токсикология; 1994г. - European Masters Degree, /MSc./ 1999г.  - Специалност клинична токсикология; 2005г.  - Образователна и научна степен “доктор - защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” на тема: “Остри интоксикации при хероинзависими пациенти – някои клинични, имунологични и алергологични проучвания”; 2007г.  - магистърска степен - Обществено здраве и здравен мениджмънт;  2011г. - Доцент по токсикология.

     ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: 1980г. – 1982г. Хигиено-епидемологична инспекция, Благоевград -  разпределение на МНЗ; 1983г. – 1985г.;  Хигиено-епидемологична инспекция, София – град - Лаборатория Промишлена Токсикология; 1986г. – 1993г. Военно-медицинска академия – Научно-експериментална лаборатория по военна токсикология; Клиника по спешна токсикология и алергология; 1993г. – 1997г. Министерство на околната среда - главен експерт по токсикология; 1997г. - до момента УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”, Клиника по Токсикология.

     СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА: 1995 г. - деветмесечна специализация в Свободния университет в Брюксел, Белгия -  Департамент “Екология на човека”, спечелен конкурс; 1997 г. - Мичигански държавен университет, Мичиган, САЩ -  едномесечна  специализация в областта на токсикологията и епидемиологията на околната среда;

     ПУБЛИКАЦИИ: Участия в учебни помагала, монографии и глави от книги на български и английски език. Реални публикации в международни и български научни медицински списания и сборници .

     Участия в международни и български конгреси,  конференции  и  симпозиуми с доклади и постери. От тях резюмета, побликувани в авторитетни международни списания с импакт фактор.

     Хонорован преподавател по клинична токсикология към Катедра вътрешни болести, МУ София преподавателска дейност по Kлинична Tоксикология - лекции и практически занятия със студенти-медици /на английски език/ и фармацевти от МУ – София; лекции и практически занятия с лекари и фармацевти на следдипломно обучение по Клинична Токсикология.

     Член на Научно жури – рецензия и становище на дисертационен труд за придобиване научно-образователната степен „доктор”.

     Член на екипа за Републикански консултации по Kлинична Tоксикология.

     ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДРУЖЕСТВА: European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); EUROTOX и IUTOX; Federation of European Toxicologist &European Societies of Toxicology /ERT/ - сертификат/; секретар на комисията за ERT в България; Съюз на учените в България /СУБ/ – секция “Медицински науки”- секретар; Българско дружество по токсикология; Българско дружество по алергология; Българско дружество по спешна медицина.