лекар токсиколог

д-р Емилия Кирова завършва  Първа английска езикова гимназия, София 2004 г.

През 2010 г. завършва Медицински Университет - София., а през2011 г. е назначена като лекар-асистент в Клиника по Токсикология, УМБАЛСМ  „Н.И. Пирогов”,

2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Клинико-епидемиологично проучване на остри медикаментозни отравяния с атипични антипсихотици при пациенти над 18 годишна възраст” и придобива образователна и научна степен „доктор”.

Владее английски език, има участия в научни форуми:

European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists ( EAPCCT) Congress. London, 29.05.2012 – 1.06.2012.;

Национална конференция по клинична токсикология.  Плевен, България, 23-24.11.2012 г. ;

Четвърти национален конгрес по Клинична токсикология с международно участие. София, България, 7-8.11.2013 г.;

Национална конференция по клинична токсикология с международно участие. Плевен, България, 20 - 22.11.2015 г.

Има публикации в чуждестранни и български списания и една издадена монография.