Минимален болничен престой: при отравяния с лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества – 2 дни; при отравяния с наркотични и психодислептични средства – 2 дни; при токсично въздействие на вещества предимно с нелекарствен произход – 2 дни. Изключение: фосфорорганични съединения (ФОС) – 7 дни; метанол и изопропилов алкохол – 7 дни; киселини и основи с изразен корозивен ефект – 7 дни; отравяния с гъби с кратък латентен период – 2 дни; отравяния с препарати за битови нужди (сапуни и детергенти) – 2 дни; етанол – 2 дни.

Пълно описание на клиничната пътека може да намерите в приложеният документ.