УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна медицина „Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД осъществява болнична помощ за диагностика и лечение на остри и изострени хронични заболявания, както и състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия и оказване на спешна медицинска помощ по следните основни медицински специалности: спешна медицина, хирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, детска хирургия, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология, пластично- възстановителна и естетична хирургия, неврохирургия, лицево- челюстна хирургия, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, урология, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, нефрология, пневмология и фтизиатрия, кардиология, клинична токсикология, физикална и хабилитационна медицина, трансфузионна хематология, анестезиология и интензивно лечение, образна диагностика, клинична лаборатория, обща и клинична патология, патофизиология, съдебна медицина, клинична имунология, клинична хематология, клинична алергология, очни болести, микробиология, педиатрия, психиатрия, кожни и венерически болести; медицина на бедствените ситуации (на катастрофите), ревматология.