Във връзка с изискванията на чл. 37 от Закона за счетоводството, за назначаване на регистрирани одитори за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2019 г. и в изпълнение на писмо с изх. № 20-00-649/27.09.2019 г. на Министъра на здравеопазването, „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД обявява конкурс за избор и назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалните и консолидирания годишни финансови отчети на   „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД, СТМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД и МЦ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД за 2019 г.

 

УСЛОВИЯ НА  КОНКУРСА:

 До участие се допускат всички физически и /или юридически лица, регистрирани, като одитори по реда на действащото законодателство.

 

Постъпилите оферти трябва да съдържат:

Обща цена без ДДС и с ДДС, за проверка и заверка на индивидуален ГФО на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД и за консолидиран ГФО на групата „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД, с включена в себе си цена за индивидуален ГФО и за консолидиран ГФО.

  1. Цена без ДДС и с ДДС за заверка на отчетите на дъщерните дружества, както следва: за МЦ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД и за СТМ „Н. И. ПИРОГОВ” ЕООД.
  2. Срок за изпълнение – включва срок за издаване на одиторски доклад за индивидуален ГФО на дружеството - майка и самостоятелни отчети на дъщерните дружества и срок за издаване на одиторски доклад за консолидирания финансов отчет на Групата.
  3. Срок на валидност на офертата– в календарни дни.
  4. Размер на авансово плащане.

 Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допускани до класиране. На първо място ще бъде класирана офертата с най – добри показатели за изпълнение на горните изисквания.

 Офертите следва да постъпят  в писмен вид в деловодството на лечебното заведение в запечатани непрозрачни пликове в срок до 16.00ч. на  21.10.2019г.

 Лице за контакт: г-жа Анна Григорова - главен счетоводител на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД – тел: 02 9154 243.