Специалност Брой 
Детска хирургия - лекари 2
Обща и клинична патология - лекари 3
  Спешна медицина - лекари 6
Анестезиология и интензивни грижи -  мед.сестри и акушерки 4
Операционна и превързочна техника - за мед.сестри и акушерки 2
Спешна медицинска помощ - за мед.сестри и акушери 5

Документи за кандидатстване:

1. Заявление свободен текст;

2. Автобиография;

3.. Копие от диплома за завършено висше образование;

4. Удостоверение за членство в съсловна организация;

5. Копие от лична карта;

 

Документи се приемат до 20 декември, 2019 г. в отдел НДСК на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София, 2 ет. Централно тяло на Болницата.

Контакти за информация: 09/91 54 400 ; e-mail : ndsk@pirogov.bg