Проф. д-р Камелия Генова, д.м.

управител

Проф. д-р Камелия Генова завършва медицина през 1991 г. в МУ София и придобива специалност рентгенология през 1996 г. През 2003-2004 г. специализира в Германия в областта на магнитно-резонансната томография. Продължава квалификацията си с многобройни курсове в Англия, Швейцария, Италия, Австрия, Франция и др. През 2015 г. защитава дисертация с тема в областта на кардио-магнитнорезонансната томография при пациенти с вродени сърдечни малформации и кардиомиопатии. Заема академичната длъжност „доцент” от 2016 г. От 2021 г. заема академична длъжност "професор". Интересите ѝ са насочени с областта на кардио- и невродиагностиката, мултипараметричната магнитно-резонансна томография на простата, редките болести и др. Доц. Генова е автор на над 70 публикации в наши и международни научни издания, както и на над 20 глави от научни сборници и учебници. Лектор е на многобройни доклади на български и чуждестранни научни форуми и преподава на студенти и специализанти.