Научният съвет на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД - гр. София обявява следните конкурси за академична длъжност "асистент"

- асистент по научна специалност "Кардиология" - към Клиника по Кардиология - едно място;

-асистент по научна специалност "Анестезиология и интензивно лечение" - към Клиника по Интензивно лечение-едно място;

Необходими документи за кандидатстване:

- Автобиография (европейски формат);

- Копие от диплома за Висше образование;

- Копие от диплома за придобита специалност (ако има такава);

- Медицинско свидетелство;

- Свидетелство за съдимост;

- Други документи, за които кандидатът смята, че са от  значение за участието му (сертификати, публикации и т.н.);

Краен срок за подаване на документите: 16 май, 2108 г. в отдел НДСК и ВВУНО, 2 ет., Централно тяло на Болницата.

Контакти: тел. 02/9154 400; имейл адрес: ndsk@pirogov.bg