Обявен в ДВ, бр.61/23.07.2021 г.

Документи

Становище от проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Красимира Калинова Атанасова, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Пенка Пенева Стефанова - Пеева, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Красимира Калинова Атанасова, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Иван Георгиев Поромански, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дмн - на български език
Рецензия от проф. д-р Огнян Георгиев Бранков, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Светлана Атанасова Велизарова, дм - на български език
Рецензия от проф. д-р Пенка Пенева Стефанова - Пеева, дмн - на български език
Рецензия от проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн - на български език