Обявен в ДВ, бр. 19/05.05.2021 г.

Документи

Становище от проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн - на английски език
Рецензия от акад. Лъчезар Динчов Трайков, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Асен Георгиев Балтов, дм - на български език
Становище от проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм - на български език
Рецензия от проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн - на български език
Рецензия от акад. Лъчезар Динчов Трайков, дмн - на български език