Обявен в ДВ, бр.64/08.08.2017 г.

Единствен кандидат в конкурса: д-р Янко Манолов Попов,дм

Състав на научно жури:

Вътрешни:

Проф. д-р Мария Миланова, дмн

 

Проф. д-р Магдалена Лесева, дм

 

Доц. д-р Маргарита Гешева, дм

 

Доц. д-р Петър Атанасов, дм

 

 

Външни:

Чл. кор.проф. д-р Николай Константинов Цанков, дмн

 

Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева, дм

 

Проф. д-р Петранка Петрова Кънева- Троянова, дм

 

 

Резервни членове:

Доц. д-р Валентин Мушеков, дм

 

Доц. д-р Здравка Величкова Демерджиева, дм