Обявен в ДВ, бр. 19/05.05.2021 г.

Документи

Становище от доц. д-р Георги Желязков Георгиев, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Евелина Христова Одисеева, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм - на английски език
Становище от проф. д-р Дора Маринова Танчева, дмн - на английски език
Становище от проф. д-р Николай Кирилов Петров, дмн - на английски език
Рецензия от проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дм - на английски език
Рецензия от доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм - на английски език
Становище от доц. д-р Георги Желязков Георгиев, дм - на български език
Становище от проф. д-р Евелина Христова Одисеева, дм - на български език
Становище от проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм - на български език
Становище от проф. д-р Дора Маринова Танчева, дмн - на български език
Становище от проф. д-р Николай Кирилов Петров, дмн - на български език
Рецензия от проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн - на български език
Рецензия от доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм - на български език