доц. д-р Иван Василевски, д.м.

Заместник директор по научната дейност и Началник на Клиника по хирургия

Доцент д-р Иван Василевски, д.м., е роден през 1968 г. През 1994 г. завършва медицина в Медицински Университет - София. В периода 1995 г. - 2001 г. специализира обща хирургия в Медицински Институт на МВР - София, като придобива специалност- обща хирургия. От 2002 г. до 09. 2018 г. работи в Клиниката по Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска Академия – София, като заема последователно следните длъжности: 2002 г. - 2006 г. – лекар ординатор, 2006 г. – 09. 2018 г. - Началник на отделение През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема „Подходи за оптимално лечение на синхронните чернодробни метастази от колоректален карцином” за придобиване на научна и образователна степен "Доктор по медицина''. От 2017 г. е доцент към Катедра Гастроентерология, Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на Военномедицинска Академия – София. През 2008 г специализира Хепато-билиарна и трансплантационна хирургия в The Queen Elizbeth Hospital, Birmingham, UK а през 2010 г и 2012 г. – в King’s College Hospital, London, UK. Има и допълнителни специализации по лапароскопска чернодробна хирургия. Доц. д-р Иван Василевски е член на: Българското хирургическо дружество, Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, Българкото дружество по трансплантология, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO), European society of surgical oncology (ESSO). От м. януари 2020 г. доц. Василевски е заместник директор по научната дейност.