Бърза помощ

Начало / Информация за пациенти

Информация за пациенти

За лечение в УМБАЛСМ "Пирогов" пациентите могат да бъдат насочени от личен лекар или специалист от доболничната помощ или да бъдат транспортирани с линейка от Спешните центрове.

Първоначалният преглед в "Пирогов" се извършва от дежурните специалисти в Спешно приемно консултативно отделение. По тяхна преценка се определя дали пациентът трябва да постъпи в съответната клиника (хоспитализация) или след консултация, изследвания и медицинска помощ да бъде освободен за домашно лечение.

Ако пациентът откаже лечение, той подписва писмена декларация. Лечението се заплаща, в случай, че пациентът не е здравно осигурен или има претенции за избор на медицински екип.

При приемане за лечение:

 1. Пациентът или негови близки, които го предружават трябва да носят:
  • направление за хоспитализация,
  • документ за самоличност,
  • тоалетни принадлежности,
  • информация - епикриза,
  • резултати от изследвания, които удостоверяват лечение, преди постъпването в УМБАСЛМ "Пирогов".
  • Ако състоянието на пациента е спешно, направление за хоспитализация се изготвя от дежурния екип в съответния кабинет.
 2. Пациентът трябва да носи със себе си и обичайните лекарства (за регулиране на кръвното налягане, при сърдечно-съдови проблеми и др.), които е взимал до постъпването си в болницата.
 3. Пациентите и техните близки трябва да имат пред вид, че в спешните консултативни кабинети на болницата се прави задължително справка за здравно-осигурителните права на пациента.
 4. При настаняване в съответната клиника или отделение на УМБАЛСМ "Пирогов", пациентът трябва да информира медицинския персонал, ако приема някакви лекарства, ако има алергия или ако трябва да се уведомят близките му, че е приет за лечение.

Информацията за здравното състояние на болния е поверителна и медицинският персонал няма право да я предава на трети лица, ако той не е разрешил това.

Часовете за хранене са съответно:

 • закуска - 7.30ч.
 • обяд - 12.30ч.
 • вечеря - 17.30ч.

Специалните диети се подсигуряват при медицински показания, което се определя от лекуващия лекар и консултант по храненето.

Пушенето е забранено на територията на УМБАЛСМ "Пирогов". Някои пациенти използват престоя си в болницата като идеална възможност да откажат тютюнопушенето.

Забраната важи и за употребата на алкохол.

Изписване:

 1. За изписването от болницата, пациентът се информира предварително. При желание за това, се уведомяват близките му. Ако болният настоява да напусне болницата преди да е преминал пълния курс на лечение, той трябва да подпише документ за поемане на лична отговорност.
 2. При изписването пациентът получава епикриза за проведеното лечение. Един екземпляр от нея се предава на личния лекар. Пациентът получава рецепта за лекарствата, с които ще продължи лечението при домашни условия. Определят се дати за предстоящи контролни прегледи.

Подаване на жалби и сигнали

Жалбите и сигналите, свързани с дейността на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД се подават до изпълнителния директор на лечебното заведение проф. д-р Стоян Миланов.  Това става чрез написването на свободен текст, на български език.

Жалба се подава в писмен вид, в свободен текст, на български език, като в същата се описва:

 • Трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани.
 • Трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв.
 • Фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес.
 • Услугата, от която се жалва; служителят, от който се жалва.
 • Органът, до който се подава.
 • Възраженията и тяхното основание.
 • Дата и подпис на подателя.
 • Сигнал се подава в писмен вид, в свободен текст, като трябва да съдържа:

 • Наименованието на структурата, където е извършено нарушението.
 • Достатъчно конкретни данни за извършеното нарушение.
 • Индивидуализиращи данни на подателя, както и качеството, в което твърдяното нарушение му е станало известно.
 • Подаването на жалбата или сигнала може да стане по 3 начина:

  1. Лично на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен” 21, в Административната сграда (Отдел „Обща канцелария”).

  2. По пощата: гр. София, бул. „Тотлебен” 21, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, до Изпълнителния директор проф. д-р Стоян Миланов.

  3. На електронната поща на болницата – pirogov@pirogov.bg.

  Харта за правата на пациентите

  На специално табло в Спешно приемно консултативно отделение е цитирана Хартата за правата на пациентите.

  ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

  1. Право на профилактика

  Всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

  2. Право на достъп

  Всеки има право на достъп до здравни услуга, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация, основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

  3. Право на информация

  Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуга и начините да ги използва, както и на информация за достъпните научни проучвания и технологичните иновации.

  4. Право на съгласие

  Всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни проучвания.

  5. Право на свободен избор

  Всеки има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и доставчици на медицински услуга на базата на адекватна информация за тях.

  6. Право на тайна и поверителност

  Всеки има право на поверителност на информацията за личността му, включително информация относно здравното му състояние, приложени или предстоящи диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на тайната на интимни неща, станали известни по време на провеждането на прегледи, консултации със специалист, или хирургично лечение.

  7. Право на уважение към времето на пациентите

  Всеки има право да получи необходимото лечение в кратък и предварително определен срок от време. Това право се прилага на всеки етап от лечението.

  8. Право на спазване на стандартите за качество

  Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на предварително определени и съблюдавани прецизни стандарти на лечение.

  9. Право на безопасност

  Всеки има право на достъп до здравни услуга и лечение, които отговарят на високи стандарти за безопасност, както и право да не бъде увреждан от лошо функциониращи здравни услуги, лоша медицинска практика и грешки.

  10. Право на достъп до иновации

  Всеки има право на достъп до иновативни, включително и диагностични процедури, в съответствие с международните стандарти и независимо от икономически или финансови съображения.

  11. Право да се избегнат ненужно страдание и болка

  Всеки има право да му бъдат спестени страдания и болка толкова, колкото е възможно, във всяка фаза на неговото заболяване

  12. Право на персонализирано лечение

  Всеки има право на диагностични или терапевтични програми, съобразени-колкото е възможно повече с неговото заболяване

  13. Право на жалби

  Всеки има право да се оплаква всеки път, когато е претърпял вреди при лечението, както и правото да получи отговор на своето оплакване.

  14. Право на обезщетение

  Всеки има право да получи достатъчно обезщетение в рамките на разумно кратък срок от време, когато е претърпял физическо или морално и психологическо увреждане, причинено от проведено лечение.

  Приетa от "Мрежа за активно гражданско общество" през 2002 година.

  Призната от Европейския икономически и социален комитет на 438 пленарна сесия на 26.09.2007 година.