Бърза помощ

ПРИЕМ В ОТДЕЛЕНИЕТО. КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

 1. Прием на пациенти с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ), нуждаещи се от диализно лечение:
  1. Хоспитализирани в други структури на болницата пациенти с ХБЗ, при които се налага започване на диализно лечение;
  2. Пациенти, включени в преддиализно наблюдение и достигнали степен на бъбречната недостатъчност, изискваща диализно лечение;
  3. Пациенти от други диализни центрове, желаещи да се диализират в „Пирогов”, след предварителна уговорка и представяне на епикриза от здравното заведение, от което идват;
  4. Пациенти от други диализни центрове, хоспитализирани (по спешност или планово) в друга клиника за времето на престоя в болницата (т.нар. „временно диализирани стационарни болни”);
  5. Пациенти от други диализни центрове, посещаващи София по други причини (т.нар. „временно диализирани амбулаторно болни”) след предварителна уговорка за датите и смените.
 2. Прием на пациенти с ОБН или интоксикации, нуждаещи се от диализно лечение:
  1. Диализното отделение лекува всички пациенти, хоспитализирани в „Пирогов” и нуждаещи се от диализно лечение денонощно (в зависимост от степента на спешност);
  2. Пациентите от болници, подписали договор с УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” за диализна дейност, се приемат след предварителна уговорка с Началник отделение, а при отсъствието му с дежурен диализен лекар, при осигурен подходящ транспорт от и до съответната болница.

Клинични пътеки

Отделението работи по клинични процедури № 01, № 02, № 03 и № 04.

Отчитането на дейността става ежемесечно срещу подпис на пациентите в Бланка № 8 – МЗ/НЗОК.

Консумативите за допълнителни процедури, които не се заплащат от НЗОК, като плазмафереза, вено-венозна хемофилтрация, карбохемоперфузия и др., се заплащат от поръчалия процедурата (клинично звено, пациент, болница) по ценоразпис.

Пълен списък на клиничните пътеки