Бърза помощ

КЛИНИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Отделението разполага с нефролози, интернисти и педиатър, които владеят всички тънкости на работата в областта на спешната нефрология и извън бъбречното очистване на кръвта. Клиничният процес обхваща:

 • диагностично уточняване на нефрологичното заболяване, осъществявано най-често като консултация в други клиники или приемни кабинети;
 • консервативно терапевтично поведение с общи и конкретни насоки;
 • прецизиране индикациите за започване на диализно лечение (хемодиализа или перитонеална диализа);
 • назначаване на подходяща, индивидуално адаптирана диализна доза;
 • моделиране на всяка отделна диализна процедура в зависимост от състоянието на пациента;
 • определяне на подходящите дози и вида лекарства за лечение на вторичната анемия и/или реналната остеодистрофия;
 • обучение на пациентите за спазване на специфичният диетичен режим;
 • обучение на пациентите за провеждане на амбулаторна перитонеална диализа;
 • овладяване на критични ситуации по време на хемодиализа.

От значение за високото качество на работа в отделението са и участията на лекарите и специалистите по здравни грижи в различни научни мероприятия (конгреси, симпозиуми, конференции с регионално, национално и международно значение; публикации в медицински списания), научните разработки предимно в областта на острата и хронична бъбречна недостатъчност, спешната токсикология и приложение на извън бъбречните методи за очистване на кръвта;  

В диализното отделение работят медицински сестри с висок професионализъм, които са обучени:

 • да работят с всички съвременни диализни апарати,
 • владеят различни видове очистващи кръвта методи,
 • всички сестри притежават Удостоверение за обучение по „Извънбъбречни методи за очистване на кръвта. Перитонеална диализа, според изискванията на Медицински стандарт „ Диализно лечение „.
 • притежават сръчността и познават спецификата за пунктиране на различните видове съдов достъп,
 • имат компетентции и правомощия за справяне с различни ситуации, възникнали в диализните зали.

Модерната диализна и друга апаратура се поддържа от фирмени сервизи и висококвалифициран технолог.

Хирургична компетентност

Основна инвазивна интервенция е канюлирането на централен венозен съд по метода на Селдингер с двойнолуменни диализни катетри. Лекарите владеят различни техники за перкутанна венепункция и катетеризация на югуларни, феморални и субклавийни вени с асистенцията на дежурна сестра в стерилни условия.