Бърза помощ

Екип на клиниката

Клиника по токсикология


Клиника по токсикология


доц д-р Маргарита Стоянова Гешева

Доц. д-р Маргарита Гешева-Бояджиева – началник клиника

 • Завъшва медицина във ВМИ Пловдив през 1973г., придобива научна степен „кандидат на медицинските науки” през 1982г., от 2005г. е доцент.
 • Стаж:
  • Вътрешно отделение на Градскара болница – Сопот от 1974 до 1977г. като ординатор,
  • от 1977 до 1980г. е редовен аспирант към Секция по клинична токсикология, РНПИСМП “Н.И.Пирогов” София,
  • през 1982г. постъпва на работа в Клиника токсикология на длъжност Научен сътрудник, от 2005г. е началник Отделение токсикология възрастни,
  • от 2011г. е началник на Клиниката по токсикология
 • Специалности: Придобива специалност Токсикология през 1983г., Клинична токсикология през 1994г. и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” през 2007г.
 • Дисертации: защитава дисертационен труд “Остри инхалаторни интоксикации с хлор и азотни окиси” през 1982г.
 • Член на : БЛС, Асоциация Българска клинична токсикология, Член на управителния съвет, от 2000; Експертен съвет към Национален център по наркотични вещества от 2003; ЕОАТАЕ /Европейска асоциация за лечение на опиева зависимост от 2003; EAPCCT /Европейска асоциация по клинична токсикология от 2004; Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация – НЦН София; Жури за оценяване и прием на български токсиколози в Европейски дружества.
 • Допълнително обучение:
  • Курс функционално изследване на дишането към Катедра Пневмология и фтизиатрия – 1978г.
  • Курс токсикологични експериментални модели – НЦХМЕХ – 1979г.
  • Курс по електрокардиография - Катедра пропедевтика – 1995г.
  • Курс „Компютърна грамотност” – 1996г.
 • Езици: владее немски, руски и английски език
 • Доц. Гешева е Консултант Републиканска спешна медицинска помощ, Национален консултант по клинична токсикология Национален консултант по клинична токсикология

Научна и преподавателска дейниост

Начало на страницата

Отделение по токсикология - възрастни


д-р Мирослава Цветкова Петкова

Д-р Мирослава Петкова – н-к отделение по токсикология - възрастни

 • Завършва медицина в медицинска академия София през 1990г.
 • Стаж:
  • Вътрешно отделение на Окръжна болница Перник от 1991г. до 1993г.;
  • Отделение Токсикология възрастни към Клиника по токсикология МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 1994г. до сега;
  • Консултант към Републиканската спешна помощ от 2011г. до сега
  • Вещо лице – токсиколог към СГС и Апелативен съд от 2000г. до сега
 • Специалности: клинична токсикология в МА-София през 1999г. и обществено здраве и здравен мениджмънт през 2011г.
 • Публикации в сп.Спешна медицина
 • Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми в страната и чужбина
 • Участие в диагностично-лечебната дейност на Клиника по токсикология, непрекъснато повишаване на квалификацията и обогатяване на опита в комплексното поведение при остри екзогенни интоксикации, токсоалергични състояния, нежелани странични ефекти на лекарствените средства, представяне пред лекарски колегиуми на интересни случаи на остри отравяния и новости в клиничната токсикология.
 • Член на Асоциация на Български клинична токсикология, Европейската асоциация по клинична токсикология
 • Владее риски и английски език
 • Допълнителна квалификация - алергология

Начало на страницата

Отделение по токсикология - деца


доц. д-р Андриана Боянова Стойкова

Доц. д-р Андриана Боянова дм – н-к отделение по токсикология - деца

 • Завършва медицина във ВМИ София през 1986г.
 •  Стаж: в Детско стационарно отделение, Обединена районна болница, Видин от  1986 до 1988г.като лакар-ординатор; Бърза и неотложна медицинска помощ, Обединена районна болница, Видин от 1988 до 1989г. като лакар- ординатор; в Детско стационарно отделение, Обединена районна болница, Видин от 1989 до 1998г. като лекар ординатор; в Клиника по токсикология, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 1998 до 2004г. като лекар-ординатор; Клиника по токсикология ЪМБАСЛМ „Н.И.Пирогов” от 2004г. до сега като началник отделение деца.
 • Специалности: Детски болести във ВМИ София – 1992г.; Клинична токсикология във ВМИ София – 1995г., Обществено здраве и здравен мениджмънт ФОЗ, МУ – София – 2007г.
 • Научни разработки:
  • Участие в учебник по спешна и обща медицина  „Справочник на доболничната специализирана помощ”
  • Участие в учебник по обща медицина „Наръчник по обща медицина”
  • Реални публикации в български списания – 55
  • Реални публикации в чуждестранни списания - 4
  • Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми в страната – 20
  • Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми в чужбина – 10
  • Участие в разработването на токсикологичната наука – изработване на терапевтични протоколи
 • Член на: Български Лекарски Съюз, Асоциация Българска клинична токсикология
 • Дисертаци: „Клинико- епидемиологична характеристика и критерии за спешно диагностично-терапевтично  поведение при острите екзогенни отравяния  в периода на преход – 1989-1994. (Проучване върху регионален модел – Видински регион)
 • Допълнителни обучения:
  • Нови лабораторни методи в педиатрията – 1990г.;
  • Детска неврология – 1995г.;
  • Новости в педиатрията – 2006г.;
  • Спешни състояния в педиатрията – 2007г.
 • От 2005 г. член на групата за републикански консултации по Клинична токсикология.

Начало на страницата