Бърза помощ

Начало / Структура / Клиника по токсикология / Диагностика / Tоксикохимическа лаборатория

Диагностика / Tоксикохимическа лаборатория

Клиниката по токсикология разполaга със специализирана токсикохимическа лаборатория за идентифициране на различни токсични вещества в биологични среди (кръв, урина, промивни води).

Токсикохимическата лаборатория разполага със следната апаратура:

 • газов хроматограф,
 • спектрофотометър,
 • фотометър,
 • рН-метър,
 • микроскоп,
 • центрофуги,
 • аналитични везни,
 • система за вакуум-отдестилиране,
 • дестилатор,
 • термостат,
 • сушилня,
 • стъклария,
 • реактиви и стандарти за тънкослойна хроматография и др. токсикохимически анализи.

Дейността на лабораторията е насочена в три направления:

 1. Аналитична токсикология,
 2. Изследване на конкременти,
 3. Количествено определяне на етилов алкохол в кръвта на пациенти претърпели ПТП и хоспитализирани в УМБАЛСМ “Пирогов”, съгласно Наредба 30/27.06.2001г. на МЗ, МВР и МП (обн. ДВ, бр. 63 от 2001г.; изм. ДВ, бр. 23 от 2006г.)

В токсикохимическата лаборатория се прилагат писмените аналитични процедури на производителя, също така се работи със собствени работни процедури съдържащи информация за: аналитичен принцип, изисквания към биологичната проба, необходими реактиви, необходима апаратура и допълнителни технически средства, етапи на анализа, изчисляване на резултатите, линейност, референтни интервали, интерференция, клинично значение, литературни източници.

Лабораторията участва пряко в диагностично-лечебния процес на болницата.

Организацията на работата в лабораторията позволява осъществяване на 24-часово непрекъснато дежурство и провеждане на спешни токсикохимични анализи.

В токсикохимическата лаборатория се извършват следните изследвания:

 1. качествени и количествени токсикологични изследвания на кръв, урина, промивни води и други субстанции / таблетки, прахове, течности /;
 2. качествен анализ на бъбречни конкременти;
 3. количествен анализ на кръв за определяне на съдържанието на етилов алкохол при ПТП, съгл. Наредба № 30/27.06.2001г. на МЗ,МВР и МП;
 4. експертизна дейност.

Екип на Токсикохимична лаборатория

В Токсикохимическата лаборатория работят двама инженер-химици, единият с призната специалност; двама магистър-фармацевти, единият с призната специалност, а другият – доктор по медицина.

Инженер химик Боряна Георгиева Мечкарска, гл. асистент
завеждащ лаборатория

 • Завършва инженерна химия в Химико-технологичен и металургичен университет – София, факултет „Органична технология и инженерна химия”, през 1990 г.
 • Стаж в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД  от 1998 година до настоящия момент. Завеждащ Токсикохимическа лаборатория към Клиника по Токсикология – от 2000 година до сега. От 2006 г. - главен асистент.
 • Специалности: „Санитарна химия” - МУ София, от 2003 г.
 • Публикации в научни списания у нас и в чужбина след 2005 г.: брой 25, на тема екзогенни отравяния; мястото на токсикохимическите анализи в диагностично-лечебния процес.
 • Участия във форуми у нас и в чужбина след 2005 г.: брой 31
 • Член на Асоциация Българска КлиничнаТоксикология.
 • Владее английски език, руски език.
 • Дисертация: Зачислена за свободна докторантура със заповед №237/16.03.2010.
 • Патенти: Биоактивна превръзка – полезен модел /BG 125 Y1/ - С. Караиванова, Цв. Цветков, П. Буров, В. Първанова, Б. Аврамова-Мечкарска,бюлетин №5 от 30.05.1997г. на Патентното ведомство на Република България.

Начало на страницата