Бърза помощ

Клинична и хирургична компетентност

Клинична компетентност

Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия има дългогодишни традиции и тясна специализация в лечението на диабетно стъпало, хроничен остеомиелит и гнойни артрити, перианални абсцеси и фистули, некротичен фасциит, газова гангрена и дълбоки флегмони, сакрококцигеална пилонидална болест и супуративния хидраденит (болест на Verneuil). Дейността на клиниката обхваща, преди всичко, описаните спешни състояния, но също така и редица планови оперативни намеси, в това число реконструктивни, от обхвата на общата хирургия.


Хирургична компетентност

  • Оперативни интервенции при диабетно стъпало и ХАНК – органосъхраняващи (инцизии, некректомии, фасциотомии, синовектомии и ставни резекции) или ампутации на всички нива
  • Оперативни интервенции при остеомиелит – трепанации, секвестректомии, костни пластики с и без използване на импланти
  • Оперативни интервенции при пиогенен артрит – артротомии, промивни дренажи, синовектомии
  • Оперативни интервенции при тежки инфекции на меките тъкани (флегмони, газова гангрена, некротичен фасциит) – инцизии, фасцио и миотомии, некректомии, ампутации и последващите реконструктивни процедури за сметка на местни тъкани
  • Инцизии и разширени инцизии/некректомии при перианални абсцеси и синдром на Фурние с или без ангажиране на предна коремна стена, както и последващите пластики с местни тъкани
  • Оперативни интервенции при перианална фистула: пластични техники (Jodd, Parks), фистулотомии ( Gabriel, Thomas-Jonescu) и фистулектомии
  • Оперативни интервенции при сакрокоцигеална пилонидална болест и ограничени форми на гноен хидраденит (болест на Verneuil) – ексцизия с или без пластично-реконструктивни техники, съобразено с индивидуалните особености на пациента
  • Оперативно лечение при доброкачествени образувания на кожата и меките тъкани