Бърза помощ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА ОПЕРАТИВНА ГИНЕКОЛОГИЯ

За отделението

Отделението по спешна оперативна гинекология разполага с 10 болничнилегла и три самостоятелни стаи. В него работят 11 опитни лекари с придобита специалност и 13 акушерки с доказан опит и отговорност.

Към отделението функционира спешен консултативен и приемен кабинет ( к-т 118 ), който разплага с необходимата апаратура за извършване на пълният обем от диагностични изследвания и манипулации, уточняващи всички спешни състояния и планови гинекологични нозологични единици:

  • ултразвук;
  • колпоскоп;
  • диатермокоагулатор;
  • вакуум-аспиратор.

Предимства за пациента

Предимството на гинекологичното отделение е , че работи в колаборация с всички диагностични и лечеби звена в болницата, което дава възможност за пълното и компетентно диагностициране и лечение на пациентите в отделението.


Оборудване на операционните зали

Разполагаме с обособена операционна в централния оперативен блок, оборудвана според стандартите за добра медицинска практика.