Бърза помощ

Клинична компетентност

Клинична компетентмост

Хирурзите от Четвърта хирургична клиника взимат активно участие в диагностично-лечебния процес - от първичния преглед на пациента, до неговото изписване. Назначават и порследяват пълния обем от необходими изследвания, обсъждат и прилагат най-точната стратегия за лечение, съобразена както с характера на заболяването, така и с индивидуалните особености на конкретния пациент.

Подходът към лечението е мутидисциплинарен – в тясно сътрудничество с кабинета по Спешна едндоскопия, секциите по образна и функционална диагностика, където се извършват високоспециализирани порцедури от квалифицирани специалисти


Хирургична компетентмост

Клиниката притежава богат опит в прилагането на съвревменните мини-инвазивни (лапароскопски) методи при лечението на голям обем от хирургични заболявания. Прилагат се и методите на т.нар ултра мини-инвазивна или еднопортова лапароскопска хирургия – SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery).

Екипът на Четвърта хирургична клиника извършва следните хирургични интервеции:

  1. Лапароскопска и конвенционална хирургия на дефектите на коремната стена (хернии)
  2. Лапароскопска хирургия за корекции на диафрагмални (хиатални) хернии, при които мини-инвазивната хирургия е златен стандарт, а през последните години се оформя като задължителна.
  3. Лапароскопска и конвенционална хирургия на стомах, дванадесетопръстник, тънки черва.
  4. Лапароскопска и конвенционална хирургия при новообразувания във всеки един отдел на дебелото черво - област, в която клиниката има натрупан значителен опит
  5. Лапароскопска и конвенционална хирургия при заболявания на черен дроб и жлъчен мехур
  6. Лапароскопска и конвенционална хирургия при заболявания на апендикса

В клиниката се извършват и всички останали хирургични процедури, описани в съответните клинични пътеки.