Бърза помощ

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

В ОБЛАСТТА НА ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ

Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия
 1. Интраторакални операции върху хранопровода.
 2. Операция върху хранопровода с абдомино-торакален достъп и реконструкция.
 3. Езофагектомия с абдоминален и шиен достъп без торакотомия с реконструкция.
 4. Парциална резекция на хранопровода и реконструкция.
 5. Тотална езофагектомия с реконструкция.
 6. Езофагеален байпас със стомах, илеум или колон.
 7. Горна поларна резекция на стомаха и хранопривода с и без торакотомия.
 8. Миниинвазивни резекции на хранопровода посредством видеоасистирана торакална или лапароскопска хирургия.
 9. Реконструктивни операции при корозивни увреждания на хранопровода.
 10. Реконструктивни и пластични операции на трахеобронхиалното дърво със или без белодробна резекция.
 11. Разширени пулмонектомия или частични резекции на белия дроб (екстраплеврална, с интраперикардна обработка на съдовете и/или резекция на съседни органи и структури).
 12. Сегментна резекция на белия дроб.
 13. Едноетапни двустранни белодробни операции с последователни торакотомии, "clamshell" разрез или срединна стернотомия.
 14. Стернолапаротомия за едноетапна операция при двустранна белодробна ехинококоза, съчетана с чернодробна ехинококоза и ехинококоза на слезката.
 15. Плевректомия с декортикация на белия дроб.
 16. Екстирпация на големи медиастинални тумори чрез торакотомия или стернотомия със или без резекция на съседни органи и структури.
 17. Резекция и реконструкция на гръдната стена и стернума при големи дефекти.
 18. Коректурна торакопластика със или без миопластика или оментопластика.
 19. Миниинвазивна Видеоасистирана торакална хирургия (със или без миниторакотомия), белодробни резекции, екстирпация на медиастинални тумори, плевректомия и декортикация, обемредуцираща операция (едностранна или двустранна), операции на лимфния проток и др.
Операции с голям обем и сложност, "голяма" хирургия
 1. Пулмонектомия или частични резекции на белия дроб.
 2. Атипични резекции на белия дроб за тумори, кисти и були.
 3. Енуклеация при доброкачествени белодробни тумори или кисти.
 4. Обемредуцираща белодробна резекция - едностранна или двустранна (двуетапна или едномоментна с достъп последователни торакотомии, или срединна стернотомия).
 5. Бронхотомия за чуждо тяло.
 6. Отстраняване на вродена или придобита трахеоезофагеална фистула.
 7. Видеоасистирана торакална хирургия за спонтанен пневмоторакс с булектомия и/или булорафия, атипични клиновидни резекции, фенестрация на перикарда и др.
 8. Операции за вродени деформации на гръдния кош.
 9. Частична резекция на гръдната стена без оформяне на огромни дефекти, налагащи реконструкция.
 10. Торакопластика.
 11. Торакофренотомия.
 12. Оментопластика при емпием, вкл. постпулмонектомичен емпием.
 13. Трансторакални операции при болести на диафрагмата.
 14. Резекция на шиен, интраторакален или епифренален дивертикул.
 15. Операции на терминалния езофаг с абдоминален достъп, чревни анастомози или ентеростомии.
 16. Операции при ретростернални струми.
 17. Операции на тимусната жлеза.
 18. Хемоторакс (дренаж, мииинвазивна ревизия, оперативна хемостаза с шев на критични съдови структури).
 19. Тромбектомия на белодробната артерия.
Операции със среден обем и сложност, "средна" хирургия
 1. Торакотомия за сърдечен масаж.
 2. Експлоративна торакотомия с биопсии за стадиране.
 3. VATS за спонтанен пневмоторакс с абразия на плеврата или плевректомия.
 4. VATS за симпатектомия.
 5. VATS диагностични биопсии на бял дроб, плевра, медиастинални лимфни възли и формации; талкова плевродеза, санация и дебридман на емпиемна кухина и др.
 6. Предна медиастинотомия.
 7. Прескаленна биопсия по Daniels.
 8. Медиастиноскопия.
 9. Поставяне на интраплеврален тръбен дрен със или без троакар при пневмоторакс и плеврални изливи.
 10. Дрениране на медиастинума.
 11. Резекция на шийно ребро, резекция на едно ребро или на повече ребра самостоятелно.
 12. Цервикална езофагостома.
 13. Гастростомия.
 14. Трахеостомия.
 15. Операции за липом на шията.
 16. Операции при срединни и латерални кисти и фистули в шийната област.
Операции с малък обем и сложност, "малка" хирургия
 1. Кожно-мускулна биопсия на ниво шия и гръден кош.
 2. Първична обработка на непроникваща рана на шия и гръден кош.
 3. Инцизия на абсцес, фурункул или флегмон на шията и гръдната стена.
 4. Корекция и пластика на вициозни цикатрикси на шията и гръдната стена.
 5. Промивка на плевралната кухина при поставен интраплеврален катетър с инстилиране на медикаменти или ензими.

В ОБЛАСТТА НА ОБЩАТА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

Операции с много голям обем и сложност, "много голяма" хирургия
 1. Гастректомия с лимфаденектомия, оментектомия, със или без спленектомия.
 2. Блокова резекция на стомаха при рак, с лимфаденектомия, спленектомия и съседен орган - панкреас и/или колон.
 3. Ререзекция на стомаха за пептичен улкус на йеюнома или за гастройеюноколична фистула.
 4. Реконструктивна операция на стомаха.
 5. Разширена резекция на тънко черво.
 6. Операция за фистула на гастроинтестиналния тракт.
 7. Субтотална резекция на колона.
 8. Тотална колектомия.
 9. Блокова резекция на колон и съседен орган - стомах, дуоденум, панкреас.
 10. Сфинктеросъхраняваща резекция на ректума (ниска резекция, много ниска резекция, "смъкващи" техники).
 11. Проктоколектомия с дефинитивна илеостомия.
 12. Проктоколектомия с илеоаноанастомоза (pouch).
 13. Абдомино-перинеална екстирпация на ректума.
 14. Предна резекция на ректума.
 15. Тотална или частична тазова екзентерация (ректум, матка, влагалище, простата).
 16. Портокавен шънт.
 17. Гастроезофагеална деконгестия (Sugiura).
 18. Спленектомия при портална хипертония и при тумор на далака.
 19. Резекция на черен дроб (сегмент, лоб, половина).
 20. Резекция на черен дроб за метастаза едновременно с друга органна резекция.
 21. Холедоходуоденоанастомоза, друга билиодигестивна анастомоза.
 22. Оперативна папилосфинктеротомия или папилосфинктеропластика.
 23. Резекция на d. choledochus и d. hepaticus.
 24. Реконструктивна операция на екстрахепаталните жлъчни пътища.
 25. Екстирпация на папилата с реинплантация на каналите.
 26. Дуоденопанкреатична резекция.
 27. Лява хемипанкреатектомия със спленектомия.
 28. Сегментна резекция на панкреаса.
 29. Вирсунгойеюноанастомоза.
 30. Разширена резекция на панкреаса с резекция на съдове (v.portae, мезентериални съдове).
 31. Анастомоза (вътрешен дренаж) между панкреатична псевдокиста и кух орган (стомах, дуоденум/йеюнум).
 32. Панкреатична сфинктеротомия/сфинктеропластика.
 33. Операции при хормонални тумори на панкреасната жлеза.
 34. Отстраняване на надбъбречни тумори с парааортална дисекция.
 35. Екстирпация на ретроперитонеален тумор.
 36. Параортална лимфна дисекция.
 37. Ингвинална лимфна дисекция по Duken.
 38. Операция по повод фистула - дуоденална, стомашна, чревна, билиарна, панкреатична.
Операции с голям обем и сложност, "голяма" хирургия
 1. Енуклеация на бенигнен тумор на хранопровода.
 2. Сутура при перфорация на хранопровода.
 3. Кардиомиотомия.
 4. Езофагофундопликация.
 5. Горна поларна резекция без торакотомия.
 6. Сутура на кървяща язва.
 7. Сутура на перфорирала язва.
 8. Гастротомия с ескцизия на полип.
 9. Пилоропластика, гастродуоденопластика.
 10. Гастроентероанастомоза - предна, задна.
 11. Резекция на стомаха със или без ваготомия.
 12. Субтотална резекция на стомаха с регионерна лимфаденектомия.
 13. Апендектомия при дифузен апендикуларен перитонит.
 14. Илеостомия.
 15. Колостомия - цекостомия, трансверзостомия, сигмостомия.
 16. Парциална резекция на тънки черва.
 17. Ексцизия на чревна фистула.
 18. Резекция на тънко черво - сегментна, частична.
 19. Обходна чревна анастомоза.
 20. Хемиколектомия (дясна, лява, разширена).
 21. Резекция на сигмата.
 22. Операция за пролапс на ректума с лапаротомия.
 23. Резекция на ректума по Hartmann.
 24. Перинеална ампутация на ректума.
 25. Ректотомия постериор, включително шев за отстраняване на ректален тумор.
 26. Ревизия на анастомоза (тънко и дебело черво).
 27. Реституция на чревния тракт при затваряне на илео- или колостома.
 28. Дилатация на чревна стриктура включително стеноза на анастомоза.
 29. Резекция на мезентериума, включително локална ексцизия за лезия.
 30. Херниотомия при инкарцерация (без или със резекция на орган и с перитонит).
 31. Лапаротомия при перитонит, с лаваж и дренаж, евентуално с резекция на орган.
 32. Холецистектомия при усложнен холецистит (конвенционална, лапароскопска).
 33. Холецистостомия, холецистендизе.
 34. Поставяне на външен билиарен дренаж.
 35. Ехинококцектомия при неусложнен и усложнен ехинокок, множествена ехинококоза.
 36. Дренаж на чернодробен абсцес.
 37. Атипична (краева) резекция на черния дроб, локална ексцизия.
 38. Марсупиализация/външен дренаж на панкреатична псевдокиста.
 39. Операция за панкреатична фистула.
 40. Панкреатолитотомия.
 41. Спланхницектомия.
 42. Спленектомия (без портална хипертония).
 43. Сутура на кървящи варици.
 44. Пластика при ректовагинална или ректовезикална фистула.
 45. Операция при заклещена херния без резекция на орган.
 46. Пластика на предната коремна стена за евентрация/следоперативна херния.
 47. Операция за релаксация на диафрагмата.
 48. Лапаротомия за абсцес в коремната кухина.
 49. Лапаротомия за субфреничен абсцес.
 50. Нефректомия.
 51. Хистеректомия.
Операции със среден обем и сложност, "средна" хирургия
 1. Езофагостомия в шийната област.
 2. Екстирпация на d. thyreoglossus.
 3. Гастростомия, гастропексия.
 4. Езофагофундопексия.
 5. Оперативен тубаж на хранопровода.
 6. Ексцизия/клиновидна резекция на Мекелов дивертикул.
 7. Полипектомия на колона.
 8. Апендектомия - конвенционална, лапароскопска.
 9. Трансанална екстирпация на полип, вилозен тумор.
 10. Хемороидектомия.
 11. Ексцизия на анална фисура.
 12. Пластика на аналния сфинктер при инконтиненция.
 13. Анопластика при стеноза.
 14. Ексцизия на перианална фистула.
 15. Биопсия на черния дроб.
 16. Херниотомия - конвенционална, лапароскопска.
 17. Салпингоовариектомия.
 18. Диагностична (експлоративна) лапаротомия.
 19. Ексцизия на дермоидна/пиларна киста.
Операции с малък обем и сложност, "малка" хирургия
 1. Трансанална екстирпация на полип на краче, на хипертрофирала анална папила.
 2. Лигатура на единичен хемороидален възел.
 3. Анална дилатация при фисура.
 4. Ексцизия/дисцизия на интрасфинктерна перианална фистула.
 5. Инцизия на супурирала дермоидна киста.
 6. Инцизия на перианален абсцес.
 7. Инцизия на подкожен флегмон/абсцес.
 8. Инцизия на фурункул/карбункул.
 9. Екстирпация на врастнал (крив) нокът.
 10. Кожно-мускулна биопсия.
 11. Регионерна лимфна дисекция на подкожни лимфни възли.
 12. Имплантация на подкожен медикаментозен резервоар.
 13. Корекция на вициозен цикатрикс.
 14. Проста кожна пластика - с ламбо, свободна.
 15. Ревизия на оперативна рана.