Бърза помощ

СПЕШНА КОНСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Консултативно-диагностичният блок е разположен на Партера в централния корпус на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

Състои се от спешно приемно отделение с приемно-консултативни кабинети и консултативно-диагностични кабинети, които са лесно достъпни за пациентите и са с ясно обозначени номера и надпис, съответстващ на специалността и обслужваната патология.

Оказва се денонощно спешна и неотложна амбулаторна, консултативна, стационарна и методична помощ на пациенти от София и цялата страна:

 • с остри заболявания,
 • с травми,
 • отравяния,
 • изгаряния,
 • болни с обострени хронични заболявания,
 • пострадали при крупни аварии,
 • бедствия и катастрофи,
 • пациенти в листата на чакащите за планов прием,
 • пациенти по сключен договор за извършване на медицински услуги /ЗОФ, болници, предприятия и др./

Месечно в кабинетите се извършва медико-диагностична и лечебна дейност средно на 20 000 пациенти и средно 3 400 се приемат в стационара за лечение.

СПЕШНИ ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Регистратура възрастни
Регистратура възрастни

тел.: 02 9154 213

GSM: 0882 000 720

Къде се намира

 1. Регистратура / Партер / Централен корпус
Спешен приемно - консултативен кабинет по хирургия
Кабинет № 105 Кабинет № 105

Спешен приемно-консултативен кабинет по хирургия /коремна и гръдна / с манипулационна – превързочна към Първа, Втора, Трета и Четвърта хирургични клиники.

В кабинета се работи на екипна система, на дежурство работят 5 лекари с призната специалност и 2 медицински сестри.

Дейността му обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на хирургичните болести и травми на гръдния кош, органите в коремната кухина, болестите на гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода.

Специалистите по гръдна и коремна хирургия, работещи в отделението притежават отлична хирургична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, полуинвазивни и инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, травматология, онкология и трансплантология.

Къде се намира

 1. Кабинет № 105 / Партер / Централен корпус
 2. Кабинет № 104 - манипулационна / Партер / Централен корпус
Спешен приемно-консултативен кабинет по травматология
Кабинет № 108 Кабинет № 108

Спешен приемно-консултативен кабинет по травматология с манипулационна-превързочна и гипсовъчна към Първа, Втора, Трета и Четвърта травматологични клиники и Отделението по хирургия на ръка, реплантация и микрохирургия.

В кабинета се обслужват пациенти с травми и заболявания на опорно двигателния апарат.

Екипите се състоят от 5-6 лекари със специалност и 2 медицински сестри.

Манипулациите в гипсовъчната се извършват под рентгенов контрол с модерен рентгенов апарат. Месечно се обслужват около 3500 пациента, като за болнично лечение остават около 600.

 

 

 

 

Къде се намира

 1. Кабинет № 108 / Партер / Централен корпус
 2. Кабинет № 109 - манипулационна / Партер / Централен корпус
Спешен приемно-консултативен кабинет по неврохирургия и лицево-челюстна хирургия
Спешен приемно-консултативен кабинет по неврохирургия

В спешния приемно-консултативен кабинет по неврохирургия и лицево-челюстна хирургия с превързочна към Клиника по неврохирургия екипите се състоят от 2 неврохирурзи,1 лицево-челюстен хирург и 2 медицински сестри.

Обслужват се пациенти с травми на нервната система /остри и хронични/, със съчетана и изолирана лицево-челюстна травма, със спешни неврохирургични заболявания, със спешни и неясни неврологични състояния, с лицево-челюстни заболявания от разнообразно естество. Месечно в кабинета се обслужват средно 2200 пациента и се приемат за лечение около 350.

Къде се намира

 1. Кабинет № 111 / Партер / Централен корпус
Спешен приемно-консултативен кабинет по гнойно - септична хирургия
Спешен приемно-консултативен кабинет по гнойно - септична хирургия

Спешен приемно-консултативен кабинет по гнойно-септична хирургия към Клиника по гнойно-септична хирургия обслужва пациенти с костни и ставни хирургични и мекотъканни инфекции.

Лечебно-диагностичната дейност се извършва от лекар със специалност и медицинска сестра. Средно на месец се обслужват около 1000 пациента и се хоспитализират около 200.

Къде се намира

 1. Кабинет № 117 / Партер / Централен корпус
Спешен приемно-консултативен кабинет по гинекология
Спешен приемно-консултативен кабинет по гинекология

Спешен приемно-консултативен кабинет по гинекология към Отделение по спешна оперативна гинекология се състои се от приемен кабинет и манипулационна, обслужането се осъществява от дежурен лекар и акушерка

Приемат се пациенти със спешни гинекологични заболявания - кръвоизливи от гениталния тракт, травми на външните полови органи и влагалището, извънматочна бремменност, руптурирали яйчникови кисти, възпалителни заболявания на гениталния тракт и всички случаи на неясна болка в малкия таз.

Къде се намира

 1. Кабинет № 118 / Партер / Централен корпус
Спешен приемно-консултативен кабинет по урология възрастни
Спешен приемно-консултативен кабинет по урология възрастни

В спешния приемно-консултативен кабинет по урология възрастни с манипулационна към Клиника по урология диагностично-лечебната дейност се извършва от 1 лекар със специалност и 1 медицинска сестра.

Обслужват се пациенти със спешни и хронични бъбречни заболявания, като се извършват следните амбулаторни манипулации: катетаризации, супрапубични мехурни пункции и др.

Обслужените пациенти за месец са около 1400, а приетите на лечение около 350.

Къде се намира

 1. Кабинет № 120 / Партер / Централен корпус
Спешен приемно-консултативен кабинет по токсикология
Спешен приемно-консултативен кабинет по токсикология Спешен приемно-консултативен кабинет по токсикология

В спешния приемно-консултативен кабинет по токсикология към Клиника по токсикология се обслужват възрастни и деца с отравяния от:

 • гъби,
 • медикаменти,
 • химикали,
 • препарати,
 • растения,
 • селскостопански отрови,
 • интоксикации с алкохол и наркотични вещества,
 • ухапвания от насекоми, змии и др.,
 • алергии.

Екипите се състоят от 1 лекар със специалност и 1 медицинска сестра. За месец се обслужват около 700 пациенти, от които около 250 остават за болнично лечение.

Къде се намира

 1. Кабинет № 122 / Партер / Централен корпус
Спешен приемно –консултативен кабинет по вътрешни болести с ЕКГ изследване
Спешен приемно-консултативен кабинет по вътрешни болести Спешен приемно-консултативен кабинет по вътрешни болести

В спешния приемно-консултативен кабинет по вътрешни болести с ЕКГ изследване към Клиника по спешна кардиология и Клиника по спешни вътрешни заболявания екипите, обслужващи пациентите се състоят от 2 лекари със специалност и 2 медицински сестри.

Обслужваната патология са:

 • остри вътрешни заболявания,
 • обострени хронични вътрешни заболявания,
 • остри ритъмни и проводни нарушения,
 • остра сърдечна слабост,
 • остри метаболитни нарушения,
 • пациенти пострадали при различни инциденти:
  • електрокуцио,
  • странгулацио,
  • хипотермия,
  • инсолацио,
  • субмерзио.

Кабинетът е оборудван с апарат за ЕКГ и дефибрилатор. Месечно се обслужват около 2000 пациента, за болнично лечение постъпват около 600 пациента.

Къде се намира

 1. Кабинет № 126 / Партер / Централен корпус
ЕКГ кабинет
ЕКГ кабинет

Дейността се извършва от екип, състоящ се от 2 медицински сестри.

Пациентите, обслужвани от кабинета са болни за хоспитализация, амбулаторни пациенти за уточняване на диагноза, както и пациенти, лекуващи се в клиниките.

Месечно се обслужват около 2400 пациента.

Къде се намира

 1. ЕКГ кабинет / Партер / Централен корпус
Шокова зала възрастни
Шокова зала възрастни

Шокова зала към Клиника по интензивно лечение е специално обособена структура към Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение. Това е едно от най-старите структурни подразделения в УМБАЛСМ ,,Пирогов”, с много голям оборот на пациенти.

Ежегодно през шокова зала преминават около 8000 спешно болни, от които 1000 травматично пострадали и останалите 7000 хирургично болни, с възможност за ефективна колаборация на висококвалифицирани специалисти на място и на базата на клинични и параклинични резултати предприемане на оптимално тирапевтично поведение за болния.

Екипи от различно профилирани специалисти обслужват пациентите по график с дежурства по 12 часа.

Къде се намира

 1. Кабинет № 114 / Партер / Централен корпус
 2. Кабинет № 115 / Партер / Централен корпус
Спешен приемно-консултативен кабинет по изгаряне
Спешен приемно-консултативен кабинет по изгаряне

Клиниката по изгаряне и пластична хирургия разполага със самостоятелен приемно консултативен кабинет който работи денонощно и в него на разположение на пациентите са специалист пластичен хирург и специалист реаниматор.

Към кабинета има 2 превързочни зали и 1 противошокова, оборудвани за приемане на тежко болни.

Годишно през кабинета преминават около 12 000 болни от цялата страна (35% от тях деца), като една трета от тях са първични. Тук се извършват и около 450-500 амбулаторни операции.

Къде се намира

 1. Приемен кабинет изгаряния / Партер / Клиника по изгаряния и пластична хирургия
Детска регистратура
Детска регистратура

Детска регистратура се обслужва от 3 медицински сестри и 2 медицински информатори.


Работно време: от понеделник до петък

Телефон: 02 9154 558

Къде се намира

 1. Детска регистратура / Партер / Детска клиника
Детски реанимационен сектор
Детски реанимационен сектор Детски реанимационен сектор

Детски реанимационен сектор към Втора детска клиника по анестезиология и реанимация с операционен блок включва две взаимно свързани звена: триаж и шокова зала, плюс сектор за информация.

Звеното има два входа – за носилки, от страна на Детска шокова зала и вход за ходещи пациенти.

В отделението работят 1 старша медицинска сестра и 12 медицински сестри.

 

Патология

Обслужван контингент са всички деца до 18 годишна възраст от София и цялата страна.

 1. Всички деца нуждаещи се от специализирана:
  • хирургична
  • неврохирургична
  • токсикологична
  • урологична помощ
  • фрактури и травми на опорно-двигателния апарат
 2. Педиатрични случаи с последващи:
  • хипертермия
  • брадикардия,тахикардия
  • дехидратация
  • състояния след термичен гърч
 3. Специфични анатомични увреди:
  • генериращи наранявания на – глава, шия, гърди,корем, ингвинална област
  • обилна външна хеморагия
  • гръден капак
  • две или повече фрактури проксимално от лакътя или коляното
  • множествени ампутации
  • увреди на гръбначния стълб или гръбначен мозък
  • увреди засягащи повече от една област-/глава,шия,гръден кош,корем,крайници/
  • всяка съчетана травма с или без травматичен шок
  • множествена травма с или без травматичен шок
  • тежки и умерени изолирани травми-глава, шия, гърди, скелетни увреди

Къде се намира

 1. Детска регистратура / Партер / Детска клиника
Спешен приемно-консултативен кабинет по детска хирургия
Спешен приемно-консултативен кабинет по детска хирургия

В спешния приемно-консултативен кабинет по детска хирургия с манипулационна-превързочна към Първа детска хирургична клиника обслужваният контингент са деца до 18-годишна възраст с травми и заболявания в областта на гръдния кош и корема.

Екипите се състоят от 1 лекар със специалност и 1 медицинска сестра. Месечно се обслужват около 2000 пациента и се приемат за болнично лечение около 300 деца.

Къде се намира

 1. Кабинет № 202 / Партер / Детска клиника
Спешен приемно-консултативен кабинет по детска травматология
Спешен приемно – консултативен кабинет по детска травматология

В спешен приемно-консултативен кабинет по детска травматология с манипулационна-превързочна и гипсовъчна към Клиника по спешна детска травматология се обслужват деца до 18-годишна възраст с травми и заболявания на опорно-двигателния апарат.

Екипът е съставен от 2 лекари със специалност и 1 медицинска сестра, а през ноща от 1 лекар и 1 медицинска сестра.

Гипсовъчната е оборудвана с модерен рентгенов апарат с два монитора и ортопедична маса за репозиции и гипсови превръзки. Месечно се обслужват около 2500 деца, като за болнично лечение остават около 150 от тях.

Къде се намира

 1. Кабинет № 204 / Партер / Детска клиника
Спешен приемно-консултативен кабинет по урология деца
Спешен приемно-консултативен кабинет по урология деца

В спешния приемно-консултативен кабинет по урология деца към Клиника по детска урология диагностично-лечебната дейнсот на деца до 18 години се извършва от 1 лекар със специалност и 1 медицинска сестра.

Обслужват се пациенти със спешни и хронични бъбречни заболявания, като се извършват следните амбулаторни манипулации:

 • катеризации,
 • аблация на препуциума,
 • калибрация на уретрата,
 • уродинамично изследвание,
 • ултразвукова диагностика на урологичните заболявания.

Къде се намира

 1. Кабинет № 101 / Партер / Клиника по урология

КАБИНЕТИ ЗА ВТОРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Кабинет за вторични травматологични прегледи
Кабинет за вторични травматологични прегледи

В кабинета се извършват вторични прегледи на хоспитализираните пациенти в Първа, Втора, Трета и Четвърта травматологични клиники, както и на амбулаторно обслужени пациенти с травми и заболявания на опорно двигателния апарат.

Екипът се състои от 1 лекар със специалност и 1 медицинска сестра. Извършват се манипулации като превръзки, сваляне на конци, заглушаване на гипса при необходимост, смяна на гипс и др. , назначава се терапия и последващо лечение.

 

Работно време: от понеделник до петък

Телефон: 02 9154 513

Къде се намира

 1. Кабинет № 123 / Партер / Централен корпус
Кабинет за вторични травматологични прегледи на ръка
Кабинет за вторични травматологични прегледи на ръка

В кабинета се извършват вторични прегледи на хоспитализираните пациенти в Отделението по хирургия на ръка, реплантация и микрохирургия, както и на амбулаторно обслужени пациенти с травми и ръка, извършва се прием пациенти за планово оперативно лечение.

Екипът се състои от 1 лекар със специалност и 1 медицинска сестра.

Извършват се контролни рентгенови снимки, манипулации, назначава се терапия за последващо лечение и манипулации.

 

Работно време: от понеделник до петък

Телефон: 02 9154 487

Къде се намира

 1. ОХР кабинет – вторични прегледи / Партер / Детска клиника
Кабинет за детски вторични трaвматологични прегледи
Кабинет за детски вторични травматологични прегледи

В кабинета се извършват вторични прегледи на хоспитализираните деца в Детска травматологична клиника, както и на амбулаторно обслужени с травми и ръка, извършва се прием пациенти за планово оперативно лечение.

Екипът се състои от 1 лекар със специалност и 1 медицинска сестра.

Извършват се контролни рентгенови снимки, манипулации, назначава се терапия за последващо лечение и манипулации.

 

Работно време: от понеделник до петък

Телефон: 02 9154 249

Къде се намира

 1. Детски травматологичен кабинет – вторични прегледи / Партер / Детска клиника

Спешни кабинети на отделение по Спешна образна диагностика към Клиника по образна диагностика

Спешните кабинети по образна диагностика предлагат цялата гама конвенционални рентгенови и ултразвукови изследвания за пациенти, насочени от кабинетите на консултативно-диагностичния блок, както и такива с талон направление по НЗОК, а също и срещу заплащане по желание.

Скопично-рентгенографичен кабинет
Скопично-рентгенографичен кабинет

Скопично-рентгенографичен кабинет

В скопично-рентгенографичния кабинет се извършват рентгеноскопични и графични изследвания на белите дробове, контрастни рентгенови изследвания на стомашно-чревния тракт, пикочополовата система.

Къде се намира

 1. Кабинет № 128 / Партер / Централен корпус
Рентгенографичен кабинет
Рентгенографичен кабинет

Рентгенографичен кабинет

В рентгенографичния кабинет се извършват всички рентгенографични изследвания на гръдния кош, корема, главата, опорнодвигателния апарат.

Къде се намира

 1. Кабинет № 129 / Партер / Централен корпус
Скопично-рентгенографичен кабинет
Каб.130. Скопично-рентгенографичен кабинет

Скопично-рентгенографичен кабинет

В скопично-рентгенографичния кабинет се извършват рентгеноскопични и графични изследвания на белите дробове, контрастни рентгенови изследвания на стомашно-чревния тракт, пикочополовата система.

Къде се намира

 1. Кабинет № 130 / Партер / Централен корпус
Рентгенографичен кабинет
Каб.131. Рентгенографичен кабинет

Рентгенографичен кабинет

В рентгенографичния кабинет се извършват всички рентгенографични изследвания на гръдния кош, корема, главата, опорнодвигателния апарат.

Къде се намира

 1. Кабинет № 131 / Партер / Централен корпус
Рентгенографичен кабинет за крайници
Рентгенографичен кабинет за крайници

Рентгенографският апарат в 137 кабинет е специализиран за рентгенографски изследвания на крайниците.

Къде се намира

 1. Кабинет № 137 / Партер / Централен корпус
Дигитален център
Дигитален център

В дигиталния център се извършва обработване на направените рентгенови изследвания от специално обучени рентгенови лаборанти.

В него се правят записи на изследванията на електронен носител, който придружава пациентското досие на хоспитализираните пациенти. Пациентите, на които са направени амбулаторни изследвания могат да получат запис на изследванието на диск срещу такса, платена на касата на болницата.

Къде се намира

 1. Кабинет № 138 / Партер / Централен корпус
Кабинет по ултразвукова диагностика
Кабинет по ултразвукова диагностика

В кабинета по ултразвукова диагностика се извършват изследвания в спешен и планов порядък на гръдния кош, коремните органи и повърхностни структури.

Къде се намира

 1. Кабинет № 139 / Партер / Централен корпус
Лекарски кабинет
Лекарски кабинет

В лекарския кабинет на отделението по Спешна образна диагностика се извършват разчитания на направените рентгенови изследвания от водещи специалисти – рентгенолози. Докладите, които те изготвят са част от пациентското досие и важен фактор за правилното диагностициране.

Лекарският кабинет е оборудван с две работни станции и 3 персонални компютъра.

Къде се намира

 1. Лекарски кабинет / Партер / Централен корпус

Консултативни кабинети с регистратура

Kабинет по алергология
Kабинет по алергология Kабинет по алергология

Кабинетът по алергология е с високо специализирана диагностично – лечебна дейност.

Извършват се консултации на пациенти с:

 1. Бронхиална астма.
 2. Алергичен ринит.
 3. Уртикария.
 4. Медикаментозна алергия.
 5. Инсект алергия.
 6. Хранителна алергия.
 7. Серумна болест.
 8. Атопичен дерматит.
 9. Подготовка на пациенти по повод предстояща анестезия.
 10. Подготовка на пациенти по повод предстоящо контрастно изследване

Използвани диагностични методи:

 1. Кожно – алергични проби с битови алергени, полени, епидермални алергии, плесени, храни, общи и локални анестетици, миорелаксанти, йодконтрастни средства, автоложен серум.
 2. Функционално изследване на дишането.
 3. Бронходилататорни тестове.
 4. Тестове, доказващи неспецифична бронхиална хиперреактивност:
  • Метахолинов тест
  • Тест с хипертонични разтвори
  • Тест с физическо натоварване

В алергологичен кабинет диагностично-лечебната дейност се извършва от Доц. Соня Генова със специалност по алергология и вътрешни болести и медицинска сестра Милена Георгиева.

 

Работно време: от понеделник до петък

от 08:00 до 15:00 часа

Къде се намира

 1. Кабинет № 125 / Партер / Централен корпус
Kабинет по ендокринология и болести на обмяната
Kабинет по ендокринология и болести на обмяната

В кабинета работи един лекар със специалност по вътрешни болести и Ендокринология.

Обслужваната патология са заболявания на обмяната на веществата и ендокринни заболявания.

Извършват се прегледи и ехография на амбулаторни пациенти, консултации на хоспитализирани болни и прегледи на пациенти по НЗОК с направление за специалист от личния лекар.

 

Работно време: от понеделник до петък

от 7:30 до 14:30 ч.

Къде се намира

 1. Kабинет по ендокринология / Партер / Клиника по неврохирургия
Kабинет по пулмология и фтизиатрия

В кабинета се извършват консултативни прегледи по пулмология и фтизиатрия и физическа оценка и подготовка на пациенти за оперативно лечение.

Диагностично – лечебната дейност се извършва от д-р. Златка Янкова-Тимова, лекар със специалност пневмология и фтизиатрия.

Къде се намира

 1. Кабинет № 125 /Партер /Централен корпус
Kабинет по офталмология
Очен кабинет

В кабенета се извършва диагностично – лечебна дейност на спешни случаи, амбулаторни прегледи на пациенти и консултации на болните в стационара в болницата.

Офталмологичният кабинет е оборудван с модирна съвременна техника:

 • компютърен афторефрактомер,
 • дигитална фундус-камера за оглед на очното дъно,
 • компютърен периметър,
 • безконтактен тонометър,
 • триизмерно огледало на Голдман.

На базата на дългогодишния опит в областта на спешната медицина на очните лекари в кабинета и високотехнологичната апаратура се осигурява точна и качествена диагностика и съвременно лечение на пациента, съобразно правилата за добра медицинска практика, при съблюдаване правата на пациента.

В кабинета работят трима лекари със спициалност, един лекар специализант и две медицински сестри.

 

Работно време: от понеделник до петък

от 7:30 до 19:30 ч.

Къде се намира

 1. Очен кабинет / Партер / Медицински център
Kабинет по оториноларингология
Kабинет по офталмология Kабинет по офталмология

В кабинета се извършва лечебно-диагностична дийност на амбулаторни пациенти (първични и вторични прегледи) и консултации и лечение на хоспитализирани болни в отделенията на болницата.

Осъществяват се следните дейности:

 • статус,
 • отоскопия,
 • фарингоскопия,
 • риноскопия,
 • индиректна ларингоскопия,
 • вземане на гърлен секрет,
 • отоскопия под микроскоп,
 • аудиограма.

 

Работно време:

от понеделник до петък - 7:30 до 19:30 ч.

събота от 07:30 до 13:30 ч.

Къде се намира

 1. УНГ кабинет / Партер / Клиника по УНГ болести
Kабинет по психиатрия и психология
Kабинет по психиатрия и психология

В кабинета по психиатрия и психология се извършват амбулаторните прегледи на пациенти и консултации на лежащо болни.

Дейността се осъществява от д-р Христо Куруджиев, лекар със специалност психиатрия, съдебна психиатрия и нервни болести.

Работно време:от понеделник до петък

от 8:00 до 14:00 ч.

Къде се намира

 1. Кабинет/ 2 етаж / Гнойно-септична клиника
Кабинет за функционално изследване на дишането
Очен кабинет

В кабинета за функционално изследване на дишането се извършват следните дейности:

 1. Спирометрично изследване на дихателната функция
  • Спирографията се извършва със съвременен апарат на фирма Виталограф, закупен през 2010 година. Спирографът позволява определяне на поредица от белодробни обеми и капацитети – витален капацитет, форсирани експираторни дебити, тест на Тифно, бронходилататорен тест и др. Спирометричните показатели се използват в дигностиката и терапията на заболяванията на дихателната система, както и предоперативно при голям брой хирургични интервенции.
  • Определяне на алкално-киселинното състояние на организма чрез изследване на артериална или капилярна кръв - АКР.
  • Терапия и профилактика на тромбоемболичните нарушения с индиректни антикоагуланти - Синтром
  • Терапия и профилактика на тромбоемболични състояния с директни антикоагуланти - Хепарин, нискомолекулни хепарини /Клексан, Фраксипарин и др./
  • Нарушения в системата на кръвосъсирването, водещи до кървене и тяхното лечение с биопродукти и медикаменти. В кабинета работят един лекар със специалност вътрешни болести, който извършва спирография и интерпретация на резултатите, вземане на артериална кръв, консултатиции за хемостазните нарушения и медицински лаборант, който взема капилярна кръв, прави спирометрия.
   Кабинетът осигурява провеждане на изследвания и консултации на:
   • Пациенти дошли на преглед срещу заплащане по ценоразпис
   • Лежащо болни от всички отделения.

 

Работно време:от понеделник до петък

от 7:30 до 14:30 ч.

Къде се намира

 1. Кабинет а функционално изследване на дишането / Партер / Гнойно-септична клиника