Бърза помощ

ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ. Прием в отделението

Диагностични тестове, извършвани в отделение по трансфузионна хематология и имунология:

Лаборатория по имуногенетика
 • Определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод (с тест-серуми и тест-еритроцити) и Rh (D) антиген от системата Rhesus
 • Определяне на кръвна група АВО по директен метод (с тест-серуми) и Rh (D) антиген от системата Rhesus
 • Изследване на антиеритроцитни антитела – алоантитела (вкл. Rh антитела)
 • Изследване на антиеритроцитни антитела – алоантитела и автоантитела
 • Имуноглобулинова характеристика на автоеритроантитела
 • Определяне на специфичност на еритроантитела (идентификация) по индиректен тест на Coombs
 • Определяне на специфичност на еритроантитела (идентификация) по ензимен метод
 • Определяне на специфичност на еритроантитела (идентификация) по аглутинационен метод
 • Определяне на специфичност на студови еритроантитела (идентификация)
 • Определяне на титър на еритроантитела по индиректен тест на Coombs
 • Определяне на титър на еритроантитела по ензимен тест
 • Определяне на титър на еритроантитела при АВО несъвместимост на партньорите при бременност
 • Типизиране на антигените от системата Rhesus (Rh фенотип) и Kell
 • Пълна антигенна формула на еритроцитите (всички еритроцитни антигени)
 • Типизиране на слаб D антиген
 • Определяне на титър анти-А
 • Определяне на титър анти-B
 • Директен тест на Coombs с поливалентен антиглобулинов серум
 • Диференциран директен тест на Coombs с моноспецифични антиглобулинови тест-реагенти
 • Изследване за наличие на анти-А1 антитела
 • Подбор на съвместима кръв или еритроцитен концентрат (с един донор)
 • Секреторен статус
 • Изследване на антитромбоцитни антитела чрез директeн имунофлуоресцентен тест
Лаборатория по клинична имунология
 • Количествено определяне (фенотипизиране) на лимфоцитите и субпопулациите им чрез флоуцитометрия - основен клетъчен панел
 • Количествено определяне (фенотипизиране) на левкоцитите и субпопулациите им чрез флоуцитометрия - разширен панел
 • Флоуцитометрично HLA-B27 типизиране
 • Определяне на фагоцитозата (флоуцитометрично)
 • Определяне на „кислороден взрив” (флоуцитометрично)
 • Изследване на фагоцитна активност на неутрофилите – микроскопски метод
 • Количествено определяне на имуноглобулин А
 • Количествено определяне на имуноглобулин G
 • Количествено определяне на имуноглобулин M
 • Определяне на имуноглобулини Е – общи
 • Количествено определяне на С3 фракция на комплемента
 • Количествено определяне на С4 фракция на комплемента
 • Изследване на С-реактивен протеин
 • Изследване на острофазови протеини – нефелометрично
 • Изследване на криоглобулини
 • Изследване на антитуклеарни антитела – ANA – скрининг
 • Изследване на антинуклеарни антитела – профил – Sm, RNP, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, центромер В, Jo-1
 • Изследване на анти-ДНК антитела – dsDNA
 • Изследване на антитеутрофилни антитела – ANCA - скрининг
 • Количествено изследване на антинеутрофилни антитела – pANCA (MPO)
 • Изследване на антинеутрофилни антитела – cANCA (PR3)
 • Изследване на антифосфолипидни антитела - скрининг IgG и IgM
 • Изследване на антикардиолипинови антитела IgG/IgM/IgA
 • Количествено изследване на антикардиолипинови антитела  IgG иIgM
 • Изследване на друг вид автоантитела (извън посочените)
 • Изследване на циркулиращи имунни комплекси (ELISA)
 • Изследване на миоглобин в серум и урина
 • Изследване на ниво на антитромбин ІІІ в плазма
 • Определяне нива на интерлевкини (флоуцитометрично)
 • Определяне на серумното ниво на туморни маркери - СА 15-3, СА 19-9, СA 125, PSA (простатно-специфичен антиген),  hHG (човешки хорион-гонадотропин), AFP (фетопротеин), невран-специфична енолаза
Лаборатория по имуногенетика
 • Серологично HLA типизиране на единични антигени от клас І
 • Серологично HLA типизиране на единични антигени от клас ІІ
 • Серологично HLA типизиране клас І антигени – основен панел
 • Серологично HLA типизиране клас І антигени – разширен панел
 • Серологично HLA типизиране клас ІІ антигени
 • ДНК типизиране на HLA антигени – клас І и клас ІІ
 • ДНК типизиране на HLA антигени – 1 локус (HLA-A, Cw, DR, DQ)
 • ДНК типизиране на HLA антигени – локус В
 • ДНК типизиране на субтипове на HLA клас ІІ гени
 • Кръстосана проба (съвместимост) по HLA – серологично
 • Скрининг за цитотоксичнни анти-HLA-антитела клас І – серологично
 • Скрининг за цитотоксични анти-HLA антитела клас ІІ - - серологично
 • Скрининг за анти-HLA-антитела клас І – флоуцитометрично
 • Скрининг за анти-HLA-антитела клас ІІ - флоуцитометрично
 • Идентификация на анти-HLA антитела клас І - флоуцитометрично
 • Идентификация на анти-HLA антитела клас ІІ - флоуцитометрично