Бърза помощ

КЛИНИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Лекарите от отделението по трансфузионна хематология и имунология активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва диагностичното изследване на пациентите, вземане на решение относно правилния подбор на кръв и кръвни съставки за преливане при всеки конкретен пациент, вземане на решение относно индикацията за приложение на хемотрансфузионна или имуномодулираща терапия на пациентите (при всеки отделен клиничен случай), поддържане на високоспециализиран оперативен екип за подбор на подходящи пациенти и провеждане при тях на автохемотрансфузии предоперативно или интраоперативно (остри нормоволемични хемодилуции), вземане на решения за подбор на подходящи двойки дарител-приемател при трансплантации на периферни стволови клетки и др.

Лекарите от отделението участват непосредствено в лабораторната диагностична дейност, отчитат резултатите от лабораторните изследвания и с подписа си удостоверяват ангажираността и отговорността си в този процес.

Компетентността на лекарите от отделението означава отговорно, адекватно и умело решаване на трансфузионните и имунологични проблеми на пациентите, лежащо болни и амбулаторни. Това се постига с натрупването на опит от активното им участие в диагностично-лечебния процес и с редовно участие в специализирани колегиуми, лекционни курсове, симпозиуми и конгреси.

Поради факта, че трансфузионната хематология и клиничната имунология са интердисциплинарни специалности, лекарите от отделението са подготвени да подпомогнат решаването на проблеми в областта на хирургия, травматология, интензивно лечение, вътрешна медицина, педиатрия, гастроентерология, неврология, онкология, трансплантология, акушерство и репродуктивна медицина и др.